Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis. I tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kui Sul on soov teostada käsilolevaid ja tulevasi muutusi valutumalt, mõtestada oma seniseid kogemusi ning omandada maailmatasemel teadmised ja praktilised juhi töövahendid muudatuste juhtimiseks, siis see on just sobiv koolitus Sulle.
Toimumise aeg: 17.01.2018 - 13.06.2018
Maht: 52 akad. tundi
 • Auditoorne: 38 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Change Partners OÜ
Projektijuht: Heli Allika, heli@changepartners.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Ülevaate saamine muudatuste juhtimise protsessist ning juhi rollist muudatuste elluviijana.
 • Uute teadmiste, meetodite ja töövahendite omandamine, mida on võimalik koheselt rakendada muudatuste elluviimisel oma organisatsioonis ja samuti edaspidi tulevikus
 • Muudatustele vastuseisu vähendamise ja töötajate kohanemisvõime parandamise võtete tundmine
 • Oskus kasutada juhina töövahendid ja tehnikad, mis võimaldavad muudatuste elluviimist/juurutamist teadlikumalt ja kiiremini juhtida
 • Tehnikate väärtustamine ja treenimine töötajate oskuslikuks kaasamiseks muudatusprotsessi
 • Osaleja teab, kuidas muudatusi kavandada ja elluviia ning oskab tegevusi prognoosida ja mõju hinnata
 • Osaleja mõistab paremini psühholoogilisi tegureid muutuste taga ja oskab toime tulla vastupanu erinevate vormidega
 • Osaleja suudab mõjusalt oma organisatsiooni visiooni kommunikeerida
 • Osaleja kaasamisoskus on parenenud
 • Praktiku näidete abil on tekkinud selgem ettekujutus juhi rollist muutuste eestvedajana ning näitlikustatud on erinevaid muutuste teooriaid ja põhimõtteid kooli kontekstis
 • Osaleja saab teadlikumaks endast kui tranformatiivsest õppijast ja liidrist ning mõistab selle olulisust muudatuste elluviijana
 • Rolliteadlikkus on kasvanud muudatuste käivitajana ja elluviijana
 • Osalejad on saanud tagasisidet ning ideid oma kavandatava muudatusprojekti elluviimiseks ning on praktiseerinud oma muudatusvisiooni selget esitlemist
 • Osalejad on saanud vahetada kogemusi muudatusprojektide elluviimise kogemuste üle, analüüsinud edutegureid ja takistusi ning teinud plaani soovitud muutuste kinnistamiseks ja edasiste muutuste kavandamiseks

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Juhid, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskusi muudatuste juhtimise põhitõdedest,teooriast ning strateegiatest. Võivad olla uued juhid oma ametis aga ka staažikad juhid, kes soovivad teadmisi täiendada ja/või saada juurde kinnitust teooria näol.
Haridustasemed: Alusharidus
Sisukirjeldus:

Baastaseme programmis tutvustatakse detailsemalt muutuste juhtimise põhitõdesid, luuakse arusaam muutuste protsessi faasidest ja psühholoogiast. Selle taseme koolitusel on peamine fookus õigete muutustega alustamine ja kavandamine, süsteemsema käsitluse omandamine muudatuste juhtimisest.

Koolitus toimub nelja ühepäevase koolitusena + jätkuseminar.

Ajakava:

10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II osa
13.15 - 13.45 lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa

Õpisündmuse teemad:
 • Sissejuhatus muutuste juhtimisse
 • Mida tähendab õppijakeskne kool ja milliseid muudatusi see nõuab ning milliseid väljakutseid esitab tänasele koolile?
 • Muutuste protsess
 • Muutuste psühholoogia
 • Muudatuste kommunikatsioon. Pühendumise saavutamine – dialoogi organiseerimine
 • Kohtumine praktikuga
 • Muutuste juhi roll ja enesejuhtimine muutuste käigus
 • Muudatusprojektide nõustamine, kaascoaching
 • Praktikaklass
Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.01.2018 - 17.01.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Teemad:
Sissejuhatus muutuste juhtimisse:
- Muutused kui koolijuhi igapäevatöö oluline osa
- Kas muutusi saab juhtida?
- Mis on muudatuste edutegurid? (aluseks erinevad allikad nt Prosci üleilmsed uuringud, J.Kotter, M.Fullan jt autorid)
- Miks muutuste elluviimine kujuneb enamasti raskemaks kui esialgu arvatakse?

Mida tähendab õppijakesknekool ja milliseid muudatusi see nõuab ning milliseid väljakutseid esitab tänasele koolile? Grupitöö ja arutelu.
- Õppijakeskse kooli videonäidetega (välismaalt) tutvumine ja näidete analüüs
- Individuaalne ülesanne. Oma tänase muudatusväljakutse määratlemine uue õpikäsitluse rakendamise kontekstis
- Muudatusväljakutsete tutvustamine kolmikutes, kogemuste jagamine

Muutuste protsess:
- Muutuste protsessi 4 põhifaasi – käivita, planeeri, juuruta, kindlusta
- Koolijuhi roll ja töö muutusprotsessis
- Enamlevinud vead, mida tehakse
- Juhi tööriistade katsetamine selge muudatusvisiooni sõnastamisel ja kommunikeerimisel (juhi tööriistakast 1)

Kodutöö teiseks koolituspäevaks:
uue õpikäsitluse rakendamisega seotud ühe oma kooli muudatusprojekti määratlemine koostöös kooli juhtkonnaliikmetega ja toetudes 1. koolituspäeva töövahenditele
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.02.2018 - 14.02.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Muutuste psühholoogia:
- Muutuse arengufaasid - mugavus, vastupanu, eksperimenteerimine, leppimimine
- Juhi roll ja kohustused igas arengufaasis
- Simulatsiooniharjutus muutuste psühholoogia olemuse mõistmiseks
- Erinevad põhjused vastuseisuks ja lojaalsuseks
- Muutustele vastuseisu ületamine, ei-saa-ei-taha mõtteviisi muutmine. Juhi tööriistade katsetamine vastuseisu analüüsiks ja ületamiseks oma kollektiivis (juhi tööriistakast 2 ja 3)
- Kuidas raamidest välja tulla? Harjumus ja kultuur „surevad“ vaevaliselt
- Uute ideede omaks võtmise toetamine

Muudatuste kommunikatsioon. Pühendumise saavutamine – dialoogi organiseerimine:
- Simulatsiooniharjutus juhi tegevuse analüüsiks kommunikatsiooni aspektist
- Saatjale ja saajale orienteeritud kommunikatsiooni erinevusest
- Muudatuste juhi 5 kommunikatsioonireeglit
- Eneseanalüüs – minu tugevused ja arenguvajadused muudatuste kommunikeerimisel
- Sobiva kaasamise vormi leidmine, erinevad kaasamise ja mõjutamise taktikad ning nende harjutamine oma muudatusprojekti näitel
- Dialoogimeetodite näited ja grupitöö kommunikatsioonistrateegia ja dialoogi kavandamiseks ühe muudatusega seoses

Kodutööde kogemuse tutvustamine õpipaarides ja muudatusprojektide nõustamine
Kodutöö kolmandaks mooduliks – oma muudatusprojekti kava ja kommunikatsiooni plaani loomine (ettevalmistus praktikapäevaks).
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.03.2018 - 14.03.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Kohtumine praktikuga:
Praktik tutvustab oma edu (ja soovi korral ka ebaedu) kogemusi muudatusprojekti eestvedamisel oma organisatsioonis, võimalusel just uue õpikäsitluse rakendamisega seotud
teemadel. Osalejatele antakse lahendamiseks reaalne juhtimiskaasus praktiku organisatsioonist. Peale grupi pakutud lahenduste kuulamist, tutvustab praktik oma lahendust – kuidas tegelikult juht toimis.
Praktiku näited aitavad illustreerida muuhulgas järgmiseid teemasid:
- Koolijuht muudatuste eestvedajana
- Meeskonna ja huvigruppide kaasamine muutustesse.
- Muudatuse möödapääsmatuse loomine
- Muudatuse mõjude hindamine
- Uute mõtlemis- ja tegutsemisviiside uuendamine ja dokumenteerimine igapäevases tööelus ja kultuuris

Muutuste juhi roll ja enesejuhtimine muutuste käigus:
- Oma rolli avastamine tranformatiivse liidrina – muutuse teadlik juhtimine
- Rollimäng transformatiivse liidri omaduste äratundmiseks ja harjutamiseks
- 5 muutuste juhi kohustust ja enesehindamine, isikliku arengu eesmärgistamine
- Erinevad tehnikad oma emotsioonide juhtimiseks muudatuste käigus

Muudatusprojektide nõustamine, kaascoaching:
Osalejad nõustavad üksteise muudatusprojekte (eelnevalt kodutööna koostatud kirjelduste põhjal) ja on kordamööda nii nõustaja kui ka nõustatava rollis. Selleks anname spetsiaalse ja läbiproovitud meetodi.

Kodutöö:
Praktikaklassi esitluse ettevalmistamine oma muudatusprojektiga seoses
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.04.2018 - 11.04.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Praktikaklass
Fookus: Oma organisatsiooni näitel muudatuste läbiviimise kava ja kommunikatsiooniplaani koostamine.
Osalejate muudatusprojektide ettekanded, retsenseerimine kaasosaleja poolt, küsimused ja vastused
Grupicoachingu sessioon osaleja muudatusprojektide elluviimisega seotud riskide ja edutegurite analüüsiks
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Järelseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.06.2018 - 13.06.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Elluviidud muudatusprojektide kogemuste vahetus, peamiste takistuste, edutegurite väljatoomine ja saadud kogemuse/õnnestumiste
analüüs
Koolijuhtide toetamine edasiste muutuste kavandamisel, grupicoachingu sessioon järgmiste sammude kavandamiseks
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 6.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse