Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel õpime erinevaid digitaalseid koostöövahendeid kasutades seda, kuidas toetada õppijate loovust ja innovatsiooni.
Toimumise aeg: 01.10.2014 - 05.11.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 15 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 65 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Lemme Sulaoja (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tulevikuopetaja.ee/moodu...
Toimumise koht
Toimumise koht: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Aadress: Kuninga 29,Pärnu,Pärnu maakond, Eesti
Lisainfo: Kontaktseminarid toimuvad:
1. oktoober kell 15.00-18.00
8. oktoober kell 15.00-18.00
15. oktoober kell 15.00-17.30
5. november kell 15.00-18.00

Koolitusklass asub I korrusel ja valvelaua taga on inimene, kes juhatab.

Kursusel osalemine on alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele tasuta eeldusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

NB! Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma, et teavitaks sellest koolitajat vähemalt 7 päeva enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse talle arve summas 65.- eurot.

Alus, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate kulud katab HITSA Innovatsioonikeskus.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- rakendab digivahendite abil õppijate loovust ja innovatsiooni toetavaid meetodeid (ISTE 1.a.);
- rakendab õppeprotsessis aktiivõppe meetodeid kasutades oskuslikult digitaalseid vahendeid; (ISTE 1.b.)
- toetab õppijate teadmusloomet digitehnoloogia vahendusel; (ISTE 1.d.)
- toetab õppijate refleksiooni kasutades koostöövahendeid (ISTE 1.c.)

Sihtgrupid: Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Koolieelse lasteasutuse õpetajad, Haridustehnoloog, Kutseõpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Õppealajuhataja, Koolidirektor, Lasteaia juht.
Erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada õppijate õppimisoskusi, loovust ja innovaatilisust nii klassiruumis kui ka digitaalsetes keskkondades.
Sisukirjeldus:
  • Õppekava käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades
  • Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni
  • Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral
  • Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda
Õpisündmuse teemad:

Loovus, innovatsioon, teadmusloome. Milleks on õppimise juures vaja reflekteerida?

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt siin: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

- on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt;
- on reflekteerinud oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
1. kontaktseminar
1. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Aktiivõpe
2. kontaktseminar
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Loovus ja innovatsioon
3. kontaktseminar
3. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Refleksioon
4. kontaktseminar
4. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teadmusloome

Tagasi kalendrisse