Lihtsad joonistuse ja digikunsti vahendid õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus aitab õpetajal õppetöös eesmärgipäraselt kasutusele võtta erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid. Koolituse käigus saadakse ülevaade erinevatest joonistusvahenditest ning nende kasutamisvõimalustest õppetöös.
Toimumise aeg: 10.04.2020 - 17.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
 • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Lihtsad joonistuse ja digikunsti vahendid õpetajale
Toimumise koht
Toimumise koht: Õpikeskkond Moodle
Aadress: Eesti
URL: https://moodle.hitsa.ee/
Lisainfo: NB! Koolitaja edastab täpse kursuse lingi koos juhistega kõigile koolitusele registreerunutele.
Koolitusel osalemiseks läheb vaja arvutit ja nutiseadet (nutitelefoni või tahvelarvutit).
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet erinevatest lihtsamatest (litsentsivabadest) veebi- ja arvutipõhistest joonistusvahenditest nin joonistamist võimaldavatest nutirakendustest;
 • kasutab joonistusvahendeid õppetöö ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel;
 • jagab enda töid ning kogub kokku õpilaste tööd distantsõppe tingimustes;
 • lõimib digikunsti teiste ainetundide teemadesse ja koostab vastava tunnikava.


Sihtgrupid: Gümnaasiumiõpetajad, Kutseõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Koolieelse lasteasutuse õpetajad.
Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad ja klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.
Eesmärgid: Koolituse läbimine aitab õpetajal kasutada digitaalseid joonistusvahendeid õppetöös eesmärgipäraselt ja vajadustest lähtuvalt.
Sisukirjeldus:

Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada. Kuidas õppetööd ette valmistada, läbi viia ja kuidas rakendada hindamist. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste joonistustööde kokkukogumist. 

Õpisündmuse teemad:
 • Ülevaade lihtsamatest digitaalsetest joonistusvahenditest ja nende kasutamisest õppetöö ettevalmistamisel läbiviimisel, hindamisel;
 • Näidistööde jagamise ja õpilaste tööde kogumise võimalused distantsõppes. 


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Moodle
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eelduseks on:
- interneti, arvuti- ja nutiseadme kasutamise võimalus;
- HITSA Moodle´i kasutuskonto olemasolu;
- valmisolek luua erinevatesse katsetatavatesse veebikeskkondadesse kontosid;
- valmisolek installeerida nutiseadmesse erinevaid, katsetatavaid rakendusi.
Lõpetamise tingimused:
 •  Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui koolitusel osaleja:

  on olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;

  on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele ja esitanud need tähtaegselt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: kunst, digikunst, kunstiõpetus, joonistamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse