Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase) II lend

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis
Toimumise aeg: 28.08.2019 - 31.01.2020
Registreerimine avatud 27.05.2019
Kontaktpäev:
 • I Sessioon: STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda:  1. koolituspäev (28.08.2019 09:00 - 28.08.2019 17:00)
 • I Sessioon: STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda:  2. koolituspäev (29.08.2019 09:00 - 29.08.2019 17:00)
 • II sessioon: Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus:  1. koolituspäev (19.09.2019 09:00 - 19.09.2019 17:00)
 • II sessioon: Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus:  2. koolituspäev (20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 17:00)
 • III sessioon: Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused:  1. koolituspäev (10.10.2019 09:00 - 10.10.2019 17:00)
 • III sessioon: Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused:  2. koolituspäev (11.10.2019 09:00 - 11.10.2019 17:00)
 • IV sessioon: Ettevõtte majandusarvestus. Probleemõppe meetodid:  Koolituspäev (15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 17:00)
 • V sessioon: Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused:  Koolituspäev (13.12.2019 09:00 - 13.12.2019 17:00)
 • VI sessioon: Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine.:  1. koolituspäev (30.01.2020 09:00 - 30.01.2020 17:00)
 • VI sessioon: Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine.:  2. koolituspäev (31.01.2020 09:00 - 31.01.2020 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 156 akad. tundi
 • Auditoorne: 80 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 76 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi läbinud õpetaja:

rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;

mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;

mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;

väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;

rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid. 

Sihtgrupid: Õpetaja, kes õpetab majandus- ja ettevõtlusõpet, kuid vajab valdkonnapõhiseid teadmisi ja õpetamise metoodikat (puudub või on vähene ettevõtluskogemus või ettevõtluspedagoogiline kogemus).
Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis.
Sisukirjeldus:

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemel algab augustis 2019 ning lõpeb jaanuaris 2020. Koolitusprogramm koosneb kuuest õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Õppesessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Maht: 4 kahepäevast ja kaks ühepäevast õppesessioon (sisaldab auditoorseid tunde, iseseisvaid töid) – 6 EAP

Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.


Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Õpetaja kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I Sessioon: STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2019 - 29.08.2019

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija mõistab äriidee loomise ja algatamise protsessi ja toetab ettevõtlusõppe meetoditega
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
• hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
• kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse arendamiseks ja äriideede leidmiseks vastavalt õpilaste tasemele;
• mõtestab refleksiooni olulisust õppeprotsessis.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2019 09:00 - 28.08.2019 17:00
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.08.2019 09:00 - 29.08.2019 17:00
II sessioon: Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 20.09.2019

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• rakendab majandusalaseid teadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;
• analüüsib ettevõtluskeskkonda seostades iseenda tegevusvaldkonnaga;
• mõistab ettevõtluspädevust ja alapädevuste vahelisi seoseid.

Iseseisev töö:
Juhtumipõhine ettevõtluskeskkonna analüüs juhtumi alusel majandusteadmiste rakendamisega. Ärivõimaluste leidmine.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 09:00 - 19.09.2019 17:00
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 17:00
III sessioon: Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2019 - 11.10.2019

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija mõistab ettevõtte alustamise ja toimimise protsessi ning toetab õppijaid koostöö- ja analüüsipädevuste kujundamiseks ning arendamiseks.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• mõistab ettevõtte asutamisprotsessi ja arengustrateegia koostamise põhimõtteid;
• mõistab turundusmeetmeid ja planeerib turundustegevusi lähtudes äriideest;
• väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel.

Iseseisev töö:
Leitud äriidee baasil õpilasfirma asutamisdokumentide ja turundusplaani koostamine meeskonnatööna.
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2019 09:00 - 10.10.2019 17:00
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2019 09:00 - 11.10.2019 17:00
IV sessioon: Ettevõtte majandusarvestus. Probleemõppe meetodid - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 - 15.11.2019

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppijal on arendatud koostöö- ja probleemide lahendamise oskuseid ning majandusarvestuse hea tava tundmise põhimõtteid.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• mõistab ettevõtte eelarvestamise ja finantseerimise põhimõtteid, lähtudes äriideest, õigusaktidest ja ettevõtluskeskkonnast;
• kasutab põhilisi majandusarvestuse meetodeid õppetöös.

Iseseisev töö:
Majandusarvestuse probleemülesande koostamine.
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 17:00
V sessioon: Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 - 13.12.2019

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija on omandanud disainmõtlemise põhimõtted ja rakendab neid uuenduslike lahenduste leidmisel. Väärtustab meeskonnatöö olulisust ettevõtte edukaks tegutsemiseks.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• rakendab erinevaid disainmõtlemise põhimõtteid ja meetodeid meeskonnatöös;
• suunab õppijat originaalsete ja uuenduslike lahenduste leidmisele;
• mõistab liidrirolli ja meeskonnatöö tähtsust.
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 09:00 - 13.12.2019 17:00
VI sessioon: Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.01.2020 - 31.01.2020

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Õppija on omandanud praktilised teadmised ettevõtluse õpetamiseks ning on demonstreerinud omandatud teadmisi õppekeskkonnas.
Sisukirjeldus: Õpiväljundid:
• viib läbi ühe ettevõtlusõppe teemalise tunni õppekeskkonnas lähtudes ettevalmistatud kavast;
• rakendab ettevõtlusõppe alaseid teadmisi ja oskusi ning erinevaid meetodeid
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.01.2020 09:00 - 30.01.2020 17:00
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.01.2020 09:00 - 31.01.2020 17:00

Tagasi kalendrisse