Koolitusportfell

Täpsem info
Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
Digi ABC minu koolis (veebis) Haridustehnoloog, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Gümnaasiumiõpetajad
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö -
Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil -
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab -
DigiKiirendi: Õppijate digipädevuse arendamine -
Digilõim -
DigiMeister: Koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus -
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi