Ametite klassifikaator

Klassifikaator (liigitus, nimistu) on täpselt kirjeldatud, üksteist välistavate ning number- või tähtkoodiga tähistatud kategooriate põhjalik ja korrastatud süsteem.

Juhan kasutab keskset ametite klassifikaatorit mitmel moel ja põhjusel.

Esiteks on ametite klassifikaator täienduskoolituse õppekava kirjeldades kasutusel kui sihtrühma tunnus, kellele konkreetne õppekava on suunatud. Sihtgrupina võib korraldaja kasutada klassifikaatori mis tahes tase (1.-5.), kuigi selge ja usutav on, et täienduskoolituse õppekava on tähistatud 4. või 5. tasemelt valitud väärtustega. Täienduskoolituse õppekava sihtgrupiks võib korraldaja vastavalt vajadusele valida näiteks mitu ametirühma

  • 2310 Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud
  • 2320 Kutseõpetajad
  • 2330 Gümnaasiumiõpetajad
  • 2341 Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad
  • 2342 Koolieelse lasteasutuse õpetajad

või ainult ühe ametinimetuse

  • 23590004 Haridustehnoloog

Kui õppekava sihtgrupp või sihtgrupid on määratud, on õppijal märksa kergem leida teda huvitavale sihtgrupile suunatud õppekavad. Vähetähtis pole, et sihtgrupi info vabatekstina on loetav ja mõistetav inimsilmale, kuid e-teenuste koosvõime kasvab, kui omavahel saab „rääkida“ ühiste klassifikaatorite keeles – see on põhjus, miks Juhanis õppekava kirjeldamisel ongi võimalus koolitusele oodatavast sihtgrupist rääkida nii vabatekstina kui klassifikaatori väärtuste abil.

Täienduskoolitusasutuses halduri rolli kasutaja saab määrata oma asutuse sihtgrupid, et õppekava kirjeldades ilmuks sealses rippmenüüs just konkreetsele täienduskoolitusasutusele vajalikud ametirühmad või ametinimetused.

Teiseks kasutab täienduskoolituste e-lahendus ametite klassifikaatorit täienduskoolitusel osaleja ametinimetuse info kogumiseks. Tihti võib täiendusõpet korraldades tunduda, et rohke infovajadus registreerimisel ahistab õppijat. Siiski on tingimusi ja asjaolusid, mille korral osaleja ametinimetuse kogumine on kohustuslik, sel juhul pole aga vabatekstiväljadel ametite kogumine mõttekas, sest need ei rühmitu analüüsi ja kokkuvõtete tegemise hetkel kuidagi.

Huviline saab lugeda, kuidas kasutab ametite klassifikaatorit töötamise register.