Условия пользования

Teave isikuandmete töötlemise kohta

Võtame Sinu privaatsust tõsiselt. Isikuandmed on mis tahes teave, mida saab isiku tuvastamiseks kasutada.

Täienduskoolitusasutuse pidajale (korraldajale) ja infosüsteemile oma isikuandmeid jagades rakendame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada Su isikuandmete kaitse. Tagame Su isikuandmete töötlemise vastavuse kehtiva seadusandluse, suuniste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on meetmete rakendamist kontrollida.

Käesolevas teabetekstis kirjeldame Sinu isikuandmeid töötlemist täienduskoolituste infosüsteemis, mis teavet kogume ja miks me seda teeme.

Registreerimine

Sinu registreerimiseks täienduskoolituste infosüsteemi kasutajaks on vajalik järgmiste andmete esitamine. Ilma neid andmeid esitamata Sa ei saa kasutada registreeritud kasutaja kontot ja selle funktsionaalsusi.

Isikuandmed

 • Ees ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • E-postiaadress või telefoninumber

Seaduslik alus: Sinu nõusolek

Säilitamisperiood : Vaata lõiku „Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse?“

Kui Sa ei saa mõnda kohustuslikku välja nõutud andmetega täita registreerimise edukaks lõpetamiseks, siis palun võta ühendust kasutajatoega juhan@harno.ee

Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan kasutajaks registreerudes kinnitad, et Sinu antud isikuandmed on õiged ja täpsed.

Osalemine

Töötleme Sinu isikuandmeid muuhulgas selleks, et täienduskoolitusasutus saaks Sinuga suhelda, Su küsimustele vastata, tagada Su andmete õigsus ja ajakohasus, vastavus täienduskoolitusasutuse õppekorralduseeskirjadele.

Kasutame Sinu telefoninumbrit, et saaksime Su poole pöörduda kiireloomulistes küsimustes. Peamiselt kasutame Sinu e-postiaadressi selleks, et vahendada Sulle teavet täienduskoolitusasutuse korraldatava täiendusõppe ja selles osalemise kohta.

Isikuandmete liigid:

 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • E-postiaadress või telefoninumber
 • Konto täiendav info
 • Osalemised täienduskoolitustel
 • Päringud
 • Logiandmed Sinu logimistest oma kontole, andmete muutmisest profiilil või muudest tegevustest täienduskoolituste infosüsteemis

Seaduslik alus: Vastastikune õigustatud huvi saada ja pakkuda kvaliteetset täiendusõppe teenust

Säilitamisperiood: Vaata lõiku „Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse?“

Tuvastamine

Töötleme Sinu isikuandmeid Sinu tuvastamiseks või seostamiseks ainult juhtudel, kus meil on vaja kindlaks teha, et Sa oled isik, kelle väidad end olevat.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi, perekonnanimi
 • Isikukood
 • E-postiaadress ja/ või telefoninumber
 • Asutus
 • Amet
 • Elukoha omavalitsus
 • Sinu täiendusõppes osalemiste andmed

Seaduslik alus: Meie seadusjärgne huvi ja seaduslik kohustus isikuid tuvastada

Säilitamisperiood: Vaata lõiku „Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse?“

Personaalsete pakkumiste ja soodustuste haldamine

Töötleme Sinu isikuandmeid, et hallata täiendusõppe pakkumisi ja soodustusi, mis võivad sõltuda Sinu ametist, kuuluvusest mingisse kindlasse sihtgruppi vms.

Kui vahendame täienduskoolituste korraldamisel soodustusi või pakkumisi, kus palume Sul avaldada täiendavaid isikuandmeid, või kui soovime kasutada juba olemasolevaid andmeid muudel põhjustel, anname Sulle vastavat teavet isikuandmete töötlemise kohta isikuandmeid küsides või uusi otstarbeid tutvustades.

Isikuandmete liigid  

 • Eesnimi, perekonnanimi
 • Isikukood
 • Ameti kuuluvus sihtgruppi
 • Elukoha omavalitsus
 • Tööhõive või ettevõtluses osalemine

Seaduslik alus: Isikuandmete töötlemine on vajalik Sulle eeliste pakkumiseks

Säilitamisperiood: Vaata lõiku „Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse?“

Kasutame täiendusõppes osalemise haldamiseks Sinu isikuandmete ja varasemate osalemiste analüüsi. Näiteks kui oled korduvalt katkestanud täienduskoolitusel osalemise ilma mõjuva põhjuseta, võib täiendusõppe korraldaja Sinu järgmise registreerumise tühistada.

Kui Sa ei soovi täiendusõppes osalemiseks vajalikke andmeid esitada, võttes arvesse korraldaja õppekorralduseeskirjade nõudeid, siis Sa ei saa täienduskoolitusele registreeruda.

Statistilise uuringu otstarve

Täienduskoolitusasutus töötleb isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid täiendusõppe tegevuse jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi, perenimi
 • Isikukood
 • Elukoha omavalitsus
 • Täienduskoolitustel osalemise üldandmed, iga osalemise spetsiifilised andmed
 • Antud tagasiside

Seaduslik alus: Töötlemine on vajalik täienduskoolitusasutustele täiendusõppe kvaliteedi jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks

Säilitamisperiood: Vaata lõiku „Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse?“

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Rahvastikuregistrist. Kui kasutad täienduskoolituste infosüsteemi sisse logides ja täienduskoolitustele registreerides ID-kaarti või mID-d, siis võetakse Sinu andmed rahvastikuregistrist.

EHIS-est. Täienduskoolitustele registreerides võid kasutada isikuandmete päringut Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

Sinult. Kogume isikuandmeid, mida Sa ise avaldad näiteks siis, kui registreerid end täienduskoolitusel osalejaks.

Isikuandmete jagamine

Õiguskaitseorganid, riiklikud asutused, kohalikud omavalitsusasutused. Oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks võime õiguskaitseorganite, riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste nõudmisel neile edastada Sinu isikuandmed. Võime ka edastada Sinu isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma huve luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.

Täienduskoolitusasutuste pidajad. Et täita Sinu suhtes kohustusi, on Su isikuandmed süsteemist kättesaadavad täienduskoolitusasutuste volitatud esindajatele täienduskoolituste kvaliteetseks korraldamiseks ja haldamiseks. Täienduskoolitusasutuste pidajad/ täienduskoolituste korraldajad saavad Sinu isikuandmeid töödelda vastavalt süsteemis kokku lepitud funktsionaalsustele, halduslikele juhistele ning saavad andmeid kasutada ainult oma õppekorralduseeskirjades ette nähtud juhtudel. Täienduskoolitustasutuste pidajad on seaduste, suuniste ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud Sinu isikuandmeid kaitsma.

Kus töötleme Sinu isikuandmeid?

Töötleme Sinu isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna siseselt. Sinu isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse?

Sinult nõutavaid isikuandmeid säilitatakse täienduskoolituste infosüsteemis nii kaua, kuni selle sätestavad kas:

 • reeglid osalemise kohta Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) poolt rahastatud täienduskoolitusel ja/või reeglid osalemise kohta riiklikult rahastatud täienduskoolitusel (nö seadusandliku akti alusel sätestatud reeglid)
 • täienduskoolitusasutuse pidaja poolt kehtestatud õppekorralduslikud reeglid
 • Sinu vaba tahe

Sinu õigused

Andmekaitseseadustega antakse Sulle õigused Sinu isikuandmete töötlemise osas.

 Juurdepääs isikuandmetele. Sul on õigus taotleda meilt teavet, kui töötleme Sinuga seotud isikuandmeid. Saad taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida Sinu kohta töötleme. Sa saad igal ajal sisse logida oma kontole täienduskoolituste infosüsteemis ning vaadata teavet, mis meil Sinu kohta on, nagu näiteks nimi, kontaktandmed, Sinu registreerimised ja osalemised täienduskoolitustel, antud tagasiside, saadud lõpudokumendid (tunnistus, tõend) jms.

Isikuandmete parandamine. Kui Sinule teadaolevalt on info Sinu kohta vale või puudulik, on Sul õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha, võttes vastavalt olukorrale kontakti kas täienduskoolituse korraldajaga või süsteemi kasutajatoega. Osa infost saad Sa ise muuta oma kontole sisse logides.

Nõusoleku tühistamine. Kuna töötleme Sinu isikuandmeid nii Sinu nõusoleku, täienduskoolitusasutuse pidaja õppekorralduseeskirja kui seaduse alusel, on Sul õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada, seejuures arvestades, et oleme kohustatud Sinu andmete töötlemisel arvestama seaduse ja õppekorralduseeskirjade alusel töödeldava info säilitamisaegu.

Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel. Sul on õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Sa saad otseturunduslikud sätted tühistada oma kontol või teavitades täienduskoolitusasutuse pidajat või süsteemi kasutajatuge.

Alates 25. maist 2018 Euroopa Andmekaitse üldmääruse rakendudes on Sul järgmised õigused

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel. Sul on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Siiski jätkame teie andmete töötlemist ka Sinu vastuseisu korral, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Et nimetatud õigust kasutada, palun esita meie andmekaitsespetsialistile kirjalik vastavasisuline taotlus (vorm, link vormile või lause, et vorm on loomisel).

Kustutamine. Teatud asjaoludel on Sul õigus meilt nõuda oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega või koostööleppe alusel vastavalt täienduskoolitusasutuse pidaja õppekorralduseeskirjadega kohustatud andmeid säilitama. Et kustutamise õigust kasutada, palun esita meie andmekaitsesptsialistile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine. Teatud tingimuste korral on Sul õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist. Palun pea meeles, et kui Sa palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada Sinu täienduskoolitustel osalemisele rakendatavaid soodustusi. Et töötlemise piiramise õigust kasutada, palun esita meie andmekaitsespetsialistile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Andmete ülekantavus. Sul on õigus saada või edastada oma isikuandmeid edasi teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus katab ainult neid andmeid, mis Sa oled meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Et andmete ülekantavuse õigust kasutada, palun esita meie andmekaitsespetsialistile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kellega saad küsimuste korral ühendust võtta?

Kui Sul tekib mis tahes küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võta meiega ühendust. Kui Sa ei ole saadud vastusega rahul, on Sul õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Sinu isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Haridus- ja Noorteamet, registrikood 77001292

Juriidiline aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Kasutajatoe kontaktandmed

E-posti aadress: juhan@harno.ee

Andmekaitsespetsialistile Indrek Masingule saad vajadusel kirjutada e-postiaadressil: indrek.masing@harno.ee