Mehhatroonika ja robootika II aste

Üldinfo
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 52 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppeaine läbinud on võimeline õpetama „Mehhatroonika ja robootika“ RÕK valikainet üldhariduskoolis või „Robootika„ õppeainet kutsekoolis.
Lisaks, omab ülevaadet mikrokontrolleri üldisest arhitektuurist ja mikrokontrollerite lihtsamatest rakendustes mehhatroonikas:
• tunneb lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise ja kasutusvõimalusi mehhatroonika valdkonnas valitud mikrokontrolleri baasil;
• oskab koostada lihtsamaid robot-tüüpi seadme juhtimise protseduure mikrokontrolleril;
• oskab koostada ja lahendada mikrokontrolleri kasutamisega seonduvaid praktilisi probleeme;
• kavandab didaktiliselt efektiivse ja RÕK ainekavale vastava robootika õppeaine;
• korraldab robootika õppe ja arvestab erinevate õppestiilidega,
• rakendab kaasaegseid IKT tehnoloogiaid ja vahendeid Robootika õppeaine läbiviimisel.

Sihtgrupp vabatekstina: Gümnaasiumi ja kutsekoolide õpetajad.
Peamiseks sihtrühmaks on gümnaasiumid, kus pakutakse RÕK õppeainet: Mehhatroonika ja Robootika.
Samuti on antud koolitus väga oluline kutsekoolides ja põhikooli ringijuhendajate hulgas, kus tegeletakse robootika, automaatika, mehhatroonika jms. õppe- ja huvitegevusega.
Eesmärgid: Arendada mehhatroonika ja robootika õpetamisoskust professionaalsemale tasemele, kasutades standard programmeerimiskeelt ja Robootika Kodulabori komplekte.
Sisukirjeldus:

Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on valikaine „Mehhatroonika ja Robootika“, mille populaarsus kasvab. Läbi erinevate koolituste on tagasiside, et eriti II taseme robootika koolitust on väga vaja, kuna see on keerukam ja õpetajad tunnevad ennast ebakindlalt. Robootika II tase on Eesti koolides realiseeritud Robootika Kodulabori riistvara baasil, kuid on mitmeid koole, kus komplektid on küll olemas, aga koolides on uued õpetajad, kes ei ole oma ettevalmistuselt valmis soetatud riistvara rakendama.

Õpisündmuse teemad:

Koolitus tutvustab RÕK valikainet Mehhatroonika ja Robootika ning valmistab õpetajad ette selle õppeaine läbi viimiseks II tasemel kasutades Robootika Kodulaborit.
Teemad:
• Mis on mehhatroonika, mehhatroonikasüsteem
• Didaktika, õpiprotsess
• Robootika RÕK valikaine
• Õppekirjandus, E-õppe vahendid, robootika õpik ja e-kursus
• Robootika õppekomplektid
• Motivatsiooni tõstmine, robootika võistlused jt üritused
• Robootika Kodulabori kontseptsioon
• RÕK robootika valikaine töövihik ja robootika valikaine õpetajaraamat
• Õpisituatsioon – Navigatsioonirobot tutvustus
• Programmeerimine C keeles
• Algoritmi ja programmikoodi sidumine
• Tarkvarateek
• Programmeerimine C keeles
• Sisend-väljundviigud
• Nupud
• Numbernäidikud ja ekraanid
• Mootorid
• Andurid


Õppematerjalid on välja töötatud OÜ ITT Group poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus, soovitavalt Robootika I taseme (Lego EV3) koolituse läbimine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, elo.allemann@harno.ee
Koolitajad:
  • Raivo Sell (ITT Group)
  • Kaupo Raid (ITT Group OÜ)
Märksõnad: mehhatroonika, robootika
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
I koolituspäev
I koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
II koolituspäev
II koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli