21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis

Üldinfo
Maht: 56 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 24 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 1 kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab ülevaadet 21. sajandi õpioskustest ning võimalustest nende arendamiseks põhikooli inglise keele tunnis;
- tunneb erinevate autentsetete materjalide liike ning oskab koostada autentse sisuga ülesannet;
- pöörab tähelepanu autentse materjali usaldusväärsusele ja asjakohasusele õpilaste keeletasemest ja tunni eesmärkidest lähtuvalt;
- harjutab erinevaid metoodilisi võtteid ja analüüsib nende efektiivsust 21. sajandi õpioskuste arendamisel põhikooli inglise keele tunnis;
- rakendab erinevaid paaris- ja rühmatöö viise 21. sajandi õpioskuste arendamiseks;
- koostab kodutöö 21. sajandi õpioskuste arendamist silmas pidades;
- analüüsib kaasõppijate poolt koostatud koduseid ülesandeid.
Sihtgrupp vabatekstina: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud II- III kooliastme INGLISE KEELE ÕPETAJAD JA KLASSIÕPETAJAD, KELLE LISAERIALA ON INGLISE KEEL
Eesmärgid: Võõrkeeleõpetajate oskused ja teadmised õppijate 21.sajandi oskuste arendamiseks.
Koolitus toetab õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentse.
Sisukirjeldus: 21. sajandi õpioskused (suhtlemine, koostöö, loomingulisus, kriitiline mõtlemine; ingl 4 C-s: communication, collaboration, creativity, critical thinking) ning nende integreerimine keeletundi;
Autentse materjali kasutamine keeletunnis 21. sajandi õpioskuste arendamisel (liigid, olulisus). Autentse sisuga ülesanded (authentic task);
Kriitilise mõtlemise arendamine: kõrgema ja madalama taseme mõtlemisoskused (ingl HOTS ja LOTS) ning nende arendamiseks sobivad ülesanded, tegevused ja küsimuste tüübid;
Fakt ja arvamus (Fact and opinion);
Erinevad võtted ja ülesanded suhtlemisoskuse arendamiseks (nt speed talking, pairing cards, creating stories, teacher-in-role, cooperative learning);
Kommunikatiivne grammatika autentsete materjalide põhjal;
Loovuse arendamine keeletunnis erinevaid võtteid ja digivõimalusi kasutades (nt digital storybooks, digital storytelling);
Erinevad võimalused õpilaste koostöö ja suhtlemisoskuse arendamiseks paaris- ja rühmatöö kaudu.
Iseseisev töö
Õppekava kood SVHI.TK.361
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 3-l õppepäeval, kodutöö esitamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli