Abiõpetaja ja tugiisiku juhendamine lasteaiaõpetaja poolt erivajadustega laste kaasamisel.

Üldinfo
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 1 kuni 30 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab jõukohase õppe tunnuseid;
- oskab analüüsida õppetegevuse jõukohasust ning rühma õpikeskkonna sobivust erivajadustega lapsele;
- oskab juhendada tugiisikut ja abiõpetajat erivajadustega lapse toetamisel;
- väärtustab kvaliteetset erivajadustega laste kaasamist eakaaslaste hulka.
Sihtgrupp vabatekstina: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Eesmärgid: Õppekava läbimisel kujuneb arusaam õppetegevuse jõukohastamise võimalustest lasteaiarühmas ning oskused juhendada erivajadustega lapse tugiisikut ja abiõpetajat.
Sisukirjeldus: Kaasava hariduse ja jõukohase õppe olemus ning võimalused koolieelses asteasutuses.
Õppetegevuse raskusastme varieerimise ja keskkonna kohandamise võimalused lasteaiarühmas.
Tugiisiku ja abiõpetaja rolli erinevus õpetaja rollist. Tugiisikute ettevalmistus ja pädevused.
Meeskonnatöö üldpõhimõtted: õpetaja kui meeskonna juht.
Koostöine õpetamine lasteaiarühmas: kavandamine, õpetamine, refleksioon.
Iseseisev töö.
Õppekava kood SVHI.TK.357
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise tingimusteks on kõrghariduse ja pedagoogiliste kompetentside olemasolu.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt kolmel õppepäeval ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisva töö alusel.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli