B-kategooria alarmsõidukijuhi algkoolitus

Üldinfo
Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 18 akad. tundi
 • Praktiline: 14 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija 

 • tunneb kaitsliku juhtimisstiili olemust
 • teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte
 • teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja seadmeid
 • kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid
 • juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi
Sihtgrupp vabatekstina: Ametnikud, kellel on tööülesannetest tulenev vajadus juhtida alarmsõidukit.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ja oskused ohutuks
liiklemiseks alarmsõidukiga ja alarmsõidukijuhi eksami sooritamiseks.
Sisukirjeldus:
 • Sõiduki kaitslik juhtimisstiil
 • Kaitsliku juhtimisstiili olemus. Ees seisvate ohtude aimamise oskus olenevalt liiklusoludest 
 • Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus
 • Alarmseadmed ja nende mõju liiklejatele (vilkuri nähtavuse ja sireeni kuuldavuse demonstratsioon) 
 • Alarmsõidu taktika
 • Sõidukile mõjuvad jõud
 • Sõiduki turvalisus
 • Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades

Koolitusel kasutatavad õppemeetodid: loeng, enesekontrolli testide lahendamine, situatsioonide analüüs,  erinevad rühmatööd, demonstratsioon, praktilised harjutused.

Õppekava kood 6.5-12/3723
Õpisündmuse teemad:
 • kaitslik juhtimisstiil
 • seadusandlus
 • alarmsõidu taktika
 • alarmseadmed
 • sõidukile mõjuvad jõud ja turvalisus
 • äärmuslikud liiklusolud
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse auditoorne osa toimub õppeklassis, kus on tagatud tänapäevased koolitusvahendid (dataprojektor, tahvel jm). Praktiline osa toimub autodroomil, kus on õppijatele tagatud õppesõidukid.
Hindamisviisid: Valik- ja esseevastustega test, sõidueksam
Osalemise/ alustamise eeldused: B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse ja nõuetele vastava tervisetõendi olemasolu.
Lõpetamise tingimused:

Osaleja sooritab valik- ja esseevastustega testi:

 • Test loetakse sooritatuks, kui on vähemalt 80% õigeid vastuseid 
 • Õppija tunneb kaitsliku juhtimisstiili olemust.
 • Õppija teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte.
 • Õppija teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja seadmeid

Õppija sooritab sõidueksami:

 • Õppija kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid 
 • Õppija juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi
 • Õppija sooritab sõidueksami kõik harjutused

Õppijale väljastatakse: 

 • tunnistus koos selle juurde kuuluva täiendusõppe õiendiga, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud
 • tõend koolitusel osalemise kohta, kui lõpetamise nõudeid ei täidetud
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Transporditeenused
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Oksana Belova-Dalton, oksana.belova-dalton@sisekaitse.ee, tel: +372 5123142
Koolitajad:
 • Rein Mõnnakmäe (Sisekaitseakadeemia)
 • Germo Kukk (Sisekaitseakadeemia)
 • Tarmo Orav (Sisekaitseakadeemia)

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli