Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 23 akad. tundi
Hind osalejale: 105.00
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolitus.hitsa.ee/course/50
Kirjeldus
Õpiväljundid:

- kirjeldab õpiraskustega õppija hariduslikke erivajadusi ja kaardistab need (ISTE 2. C)
- kaardistab õppija eripära õppetöö kavandamiseks ja diferentseerimiseks (ISTE 2. C)
- analüüsib olemasolevate õppematerjalide sisu ja rakendatavust, nimetab materjalide kohandamist vajavaid aspekte (ISTE 4.b)
- koostab IKT-d kasutades valitud ülesannete tüüpidega erineva raskusastmega ülesandeid lähtudes õppija erivajadustest(ISTE 2. C) (ISTE 4.b)
- kohandab ja koostab sobivaid õppematerjale oma aines tööks õpiraskustega õppijaga (ISTE 2. C) (ISTE 4.b)
- osaleb oma pädevuse piires õppijale individuaalse õppekava koostamisel (ISTE 2. C)

Sihtgrupp vabatekstina: Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada ühe hariduslike erivajadustega (HEV) laste allrühma - õpiraskusega õpilase - õpetamiseks vajaliku jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi nimetatud sihtrühma õppetöö toetamisel.
Sisukirjeldus:

Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

Koolituse töötasid välja: Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).

Õpisündmuse teemad:

Senised kogemused HEV õpilastega
HEV mõisted
Õpilase erivajaduse kaardistamine
Õppematerjalid HEV õpilastele ja nende kohandamine
Matemaatiline tekst
Tööülesannete liigid
Tööülesannete koostamine
Nutiseadmed ja äpid HEV laste õppes

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvuti- ja internetikasutamise baasoskused. Koolituse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe/kõlarit. Suures osas kasutatakse koolitusel e-õpet, osalejale tuleb kasuks kõrge sisemine motivatsioon ja hea ajaplaneerimisoskus.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb sooritada 90% veebipõhistest ja auditoorsetest ülesannetest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Koolitajad:

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli