DigiMeister: Koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 15 akad. tundi
Hind osalejale: 152.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
- tunneb koostöise õppe metoodikaid;
- kasutab digivahendeid koostöös kolleegidega õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel;
- valib sobilikke koostöövahendeid õppetöö läbiviimiseks, sh. õppijate suunamiseks koostöös õppimisele.


Sihtgrupp vabatekstina: Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, õppetöö korraldamisega seotud spetsialistid (õppedirektor, osakonna juht, õppekavahoidja, valdkonna juht jne), õppeasutuse juhtimisega seotud spetsialistid.
Haridustasemed: Kutseharidus
Eesmärgid: Parandada õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides toetamaks koostöökultuuri edendamist kutsekoolis. Koolituse tulemusena suureneb õpetajate koostöö alane pädevus õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks sobivaid digivahendeid. Koolitus aitab kaasa uute lõimimist sisaldavate õppekavade rakendamisele kutsekoolides.
Sisukirjeldus: Mooduli käigus arutleme, mis on koostöö, kuidas veebipõhist koostööd planeerida ning kuidas koostööst võimalikult palju kasu saada. Uurime, milliseid metoodikaid ja vahendeid valida koos töötamisel ja õppimisel ning kuidas koostöös teiste õpetajatega luua lõimitud õppematerjali või hindamismudeleid.  
Õpisündmuse teemad:

- Koostöö ja koostöise õppe meetodid
- Koostöö planeerimine ja läbiviimise võimalused
- Koostöös lõimitud õppematerjali loomine
- Koostööülesannete võimalused õppijatele

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: Koolituse läbinu oskab:
- teostada Internetis infootsingut
- luua ja hallata veebis erinevaid kontosid
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija:

- on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele ja esitanud need tähtaegselt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@hitsa.ee
Koolitajad:
  • Varje Tipp (Pärnu Linnavalitsus)
  • Heidi Paju (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli