LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused

Üldinfo
Maht: 56 akad. tundi
 • Auditoorne: 46 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 15 kuni 26 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab ja viib läbi tunnitegevusi LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid arvestades keele osaoskuste ja sõnavara õpetamisel ja kinnistamisel;
 • koostab ja kasutab kõrgemate mõtlemistasandite ülesandeid (Bloomi taksonoomia) õppetöös;
 • koostab ja kasutab ainealaseid keelemudeleid eesmärgistatult õppetöös;
 • arvestab õppeprotsessi juhtimisel valitud strateegiate ja/või meetodite tõhusust;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. 
Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: I - III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepäedevuste saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat.
Sisukirjeldus:
 • •LAK-õppe teoreetilised lähtekohad.
 • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtetatud õppimisele.  
 • Mõtlemistasandid (Bloomi taksonoomia).  
 • Keelemudelid.
 • Aktiivõppe meetodid, nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
 • Eneserefleksioon. Rühmanõustamine. 


Õpisündmuse teemad:

1. sessioon: Keelekümblusmetoodika põhimõtted, LAK-õppe alustalad (aine, keel, õpioskused). Eneserefleksioon. Projektõpe. Õppimine, õppimisteooriad, Bloomi taksonoomia. Keeleliste osaoskuste arendamisvõimalused.

2.sessioon: Õppetunni struktureerimine. Tööjuhis. Mitmiktaju. Õpimapp eneseväljendamise vahendina. Kujundav hindamine, tagasiside, enesehinnang, õpimotivatsioon.

3.sessioon: Aktiivõppemeetodite kasutamine õppetegevuses. Õpistiilid. Lineaarne ja mittelineaarne tekst. Pilt infokandjana. Video kasutamise võimalused.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Koolitajad:
 • ANNE KLOREN (Jüri Gümnaasium)
 • ANU PARTS (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
1. sessioon - Üldinfo
Sisukirjeldus: Keelekümblusmetoodika põhimõtted, LAK-õppe alustalad (aine, keel, õpioskused). Eneserefleksioon.
Projektõpe.
Õppimine, õppimisteooriad, Bloomi taksonoomia.
Keeleliste osaoskuste arendamisvõimalused.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00 - 12.00 koolitus
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 -14.30 koolitus
14.30 - 15.00 kohvipaus
15.00 -16.30 koolitus
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 9.00 -11.00 koolitus
11.00 - 11.30 kohvipaus
11.30 -13.30 koolitus
13.30 - 14.00 lõuna
14.00 -16.00 koolitus
2. sessioon - Üldinfo
Sisukirjeldus: Õppetunni struktureerimine.
Tööjuhis.
Mitmiktaju.
Õpimapp eneseväljendamise vahendina.
Kujundav hindamine, tagasiside, enesehinnang, õpimotivatsioon.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00 - 12.00 koolitus
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 -14.30 koolitus
14.30 - 15.00 kohvipaus
15.00 -16.30 koolitus
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 9.00 -11.00 koolitus
11.00 - 11.30 kohvipaus
11.30 -13.30 koolitus
13.30 - 14.00 lõuna
14.00 -16.00 koolitus
3. sessioon - Üldinfo
Sisukirjeldus: Aktiivõppemeetodite kasutamine õppetegevuses.
Õpistiilid.
Lineaarne ja mittelineaarne tekst.
Pilt infokandjana.
Video kasutamise võimalused.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00 - 12.00 koolitus
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 -14.30 koolitus
14.30 - 15.00 kohvipaus
15.00 -16.30 koolitus
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 9.00 -11.00 koolitus
11.00 - 11.30 kohvipaus
11.30 -13.30 koolitus
13.30 - 14.00 lõuna
14.00 -16.00 koolitus

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli