Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Hind osalejale: 115.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iii/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:
- rakendab õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviiimisel kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid (ISTE 3a);
- kasutab efektiivselt tehnoloogilisi vahendeid õppijate innovaatilisuse toetamiseks ning koostöö tegemiseks õppijate ja teiste kogukonnaliikmetega (ISTE 3b);
- kasutab digiajastu erinevaid meediume informatsiooni efektiivseks edastamiseks (ISTE 3c);
- kasutab uurimistöö ja õppimise toetamiseks tänapäevaseid digitaalseid vahendeid (ISTE 3d)

Sihtgrupp vabatekstina: Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine võimaldab omandada teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile globaalses ja digitaalses ühiskonnas.
Sisukirjeldus:

Moodul käsitleb õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Arutleme õpetaja muutuva rolli üle digiajastul ning õpime planeerima enda tööd sellest lähtuvalt, näiteks loome tunnikava. Tutvume digivahenditega, mis toetavad ning hõlbustavad uurimistöö tegemist. Mõtleme, kuidas toimib kogukonnapõhine õpe digiajastul ning koostame koostöös koolituskava oma kogukonnale. Kõike õpitavat saab koheselt rakendada enda töös.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

- osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;
- reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut vastavalt õpijuhisele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Koolitajad:
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktseminar
1. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: Kontaktpäeva kava

1. Koolitajad tutvustavad koolitusmooduli eesmärke, õpiväljundeid, õppematerjale ja õppijate tegevusi ja ajakava

2. Rühmade moodustamine http://www.superteachertools.com/instantclassroom/group-maker.php

3. Õppematerjali “Õpetaja rollid digiajastu õppeprotsessis, õppeprotsess ja selle juhtimine” reflekteerimine rühmas valitud ideekaardi vahendiga.

3. Rühmad tutvustavad koostatud ideekaarte.

4. Lühiloengu Õppeprotsess digiajastul kuulamine ja vaatamine. Diskussioon koolitaja poolt püstitatud küsimuste üle.

5. Sissejuhatus individuaalsesse töösse. Näidiskava tutvustus koolitaja poolt.

6. Refleksiooni esitamine 1. kontaktpäevast Moodle foorumisse
2. kontaktseminar
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: Kontaktpäeva kava

1. Rühmade moodustamine digitaalsete vahendite abil. http://teamup.aalto.fi

2. Iseseisva töö reflekteerimine väikestes rühmades, lähteülesande lahendamine (mis õnnestus, mis ebaõnnestus, kokkuvõte sellest), seejärel arutelu kogu rühmaga.

3. Loengu Kogukond vs digitaalne kogukond, kogukonna eestvedamine ja arengu toetamine kuulamine ja ülesande lahendamine

4. Sissejuhatus iseseisvasse rühmatöösse. Koolitaja tutvustab näidist! http://3fahug.havike.eenet.ee/loovus/?page_id=2
3. kontaktseminar
3. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 1. Koolituskavade lühitutvustus teistele rühmadele.

2. Rühmatöö reflekteerimine rühmades õpijuhise järgi.

3. Loengu Uurimistöö toetamine digitaalsete vahenditega kuulamine.

4. Ajurünnak: uurimisteema ja uurimisprobleemi püstitamine kasutades digiajastu hääletusvahendit, nt. Tricider, Socrative.

5. Küsimustiku koostamine uurimisteema juurde.

6. Refleksioon kolmandale kontaktpäevale foorumis.

7. Refleksioon kogu koolitusele kasutades animatsiooni vahendit.

8. Tagasiside küsitluse täitmine.

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli