Andragoogika kutseõpetajatele 2016

Üldinfo
Maht: 50 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja

 • teab täiskasvanute õppimise seaduspärasusi ning rakendab seda teadmist koolitusi ette valmistades ja läbi viies;
 • oskab ette valmistada sh. selgitada ootusi ja koolitusvajadust, planeerida sisu ja koostada koolituse programmi ning ajakava;
 • oskab kirjeldada erinevaid õppemeetodeid ja nende valiku põhimõtteid, arvestab meetodite rakendamisel õpi- ja grupiprotsessist tulenevaid vajadusi ja piiranguid;
 • teab koolitusprotsessi juhtimise põhimõtteid, silmas pidades grupiprotsesse ja õpiprotsessi;
 • oskab luua õppimist toetavat keskkonda (sh motiveerida osalejaid aktiivselt osalema);
 • oskab analüüsida õppeprotsessi eesmärgipärasust, hinnata ja tagasisidestada õpitulemusi;
 • suudab reflekteerida oma tegevust koolitajana ning teab, kuidas planeerida professionaalset enesearengut.
Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Sihtgrupi moodustavad kutseõppeasutuste kutseõpetajad (kutseõppeasutuses töötav õpetaja, kes vastab kutseõpetaja kutsestandardis sätestatud nõuetele (vt kutseõpetaja
kutsestandard tase 5-7 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/valdkond/10521633 )
Haridustasemed: Kutseharidus
Eesmärgid: Koolituse "Andragoogika kutseõpetajatele" eesmärgiks on tõsta kutseõpetajate võimekust õpetada ja toetada kutseõppeasutuse täiskasvanud õppijaid.
Sisukirjeldus:

Koolituse "Andragoogika kutseõpetajale" pikkuseks on 4 õppepäeva: I moodul (2 õppepäeva) ja II moodul (2 õppepäeva).

Vaata moodulite toimumise kuupäevasid koolitusinfo lõpust.


I mooduli lühikirjeldus

1. päev: Täiskasvanukoolitaja roll ja põhiprotsessid koolitusel. Päeva eesmärgiks on anda ülevaade täiskasvanu õppimise olulisematest aspektidest, analüüsida täiskasvanukoolitaja rolli ja tegevusi kutseõppe kontekstis ning kirjeldada peamisi koolituse käigus toimuvaid protsesse.

2. päev: Täiskasvanukoolitaja „tööriistakast“ ehk koolitusel kasutatavad meetodid ja programmi koostamine. Päeva eesmärgiks on anda ülevaade peamistest täiskasvanute koolituses kasutatavatest koolitusmeetoditest ning tutvustada õppemeetodite valikupõhimõtteid koolituse eesmärgist, sihtgrupist, õpi- ja grupiprotsessi faasist lähtuvalt.

II mooduli lühikirjeldus

1. päev: Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ja hindamine. Tagasiside. Päeva eesmärgiks on varustada osalejad täiskasvanute hindamiseks ning arendava tagasiside andmiseks sobivate meetoditega.

2. päev: Iseseisvate kodutööde tagasiside ja professionaalne eneseareng. Päeva eesmärgiks on täiskasvanute koolitaja eneseteadlikkuse suurendamine, eneseanalüüsivõtete täiendamine ja õpiprotsessist kokkuvõtete tegemine.


Koolitusel seotakse andragoogika teemad koheselt kutseõppe kontekstiga. Koolitusel lähtutakse andragoogilistest põhimõtetest ning 80% õppemeetoditest on tegevuslikud ja praktilised.

Koolituse viivad läbi DevelopDesign® koolitajad Kristel Jalak ja Kadri Kõiv ning kutseõpetaja-praktik Veiko Belials (Luua Metsanduskool).

DevelopDesign®


Õpisündmuse teemad:
Koolituse peamised teemad on:
 • Andragoogika põhialused kutsehariduse kontekstis
 • Õppeprotsessi ette valmistamine
 • Õppeprotsessi läbi viimine
 • Õppeprotsessi analüüs ja õpitulemuste hindamine
 • Õpitulemuste tagasisidestamine
 • Täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppematerjalid asuvad aadressil moodle.developdesign.eu
Ligipääsu materjalidele annab Teile kasutajanimi ja salasõna, mis saadetakse registreeritud osalejatele e-kirjaga.
Osalemise eeldus: Osalejad on kutseõppeasutuste kutseõpetajad, kes viivad läbi täiskasvanutele suunatud õpet.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbimise üheks eelduseks on aktiivne osalemine auditoorses õppetöös mahus 28-32 ak/h ja teiseks eelduseks iseseisva töö sooritamine vastavalt lävendikriteeriumile. Koolituse edukat lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: HELNA KARU-BAHER, helna.karu-baher@innove.ee, tel: 7350592
Koolitajad:
 • Kadri Kõiv (Loome OÜ)
 • Kristel Jalak (Loome OÜ)
 • Annika Jalak (Loome OÜ)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

1. moodul - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi
1. päev: Andragoogika põhialused. Õppeprotsessi ettevalmistamine ja läbiviimine. - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30-10.00 hommikukohv
10.00-11.30 Koolituse eesmärgistamine. Sissejuhatus andragoogikasse.
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 Andragoogika põhialused.
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 Õppeprotsessi juhtimine. Eesmärgistamine ja õpiväljundite seadmine.
15.30-15.45 kohvipaus
15.45-17.15 Grupiprotsesside juhtimine.
2. päev: Õppeprotsessi ettevalmistamine ja läbiviimine - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30-10.00 hommikukohv
10.00-11.30 Õpivalmiduse kujundamine ja vastuseisu juhtimine.
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 Koolitusmeetodid ja nende rakendamine andragoogilistest printsiipidest lähtuvalt.
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 Koolitusmeetodid ja nende rakendamine andragoogilistest printsiipidest lähtuvalt.
15.30-15.45 kohvipaus
15.45-17.15 Koolitusprogrammi koostamine
2. moodul - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi
1. päev: Analüüs ja hindamine - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30-10.00 hommikukohv
10.00-11.30 Sissejuhatus: analüüs ja hindamine. Väljundipõhine hindamine kutsehariduses.
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 Väljundipõhine hindamine kutsehariduses.
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 Arendav tagasiside ja hindamine.
15.30-15.45 kohvipaus
15.45-17.15 Väljundipõhine hindamine kutsehariduses
2. päev: Tagasisidestamine ja täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30-10.00 hommikukohv
10.00-11.30 Iseseisvate tööde tagasisidestamine ja hindamine.
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 Õpiväljundite saavutamise hindamine.
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 Täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng.
15.30-15.45 kohvipaus
15.45-17.15 Täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli