Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid.

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Hind osalejale: 115.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 1. Kutsealane areng ja kaasatus
 • 2. Digiõppevara
 • 3.1. Õpetamine
 • 5.2. Diferentseerimine ja individualiseerimine
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

Kasutab digitehnoloogiaid suhtlemiseks, koostööks kolleegidega teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktikate uuendamiseks. (DigCompEDU 1.1; 1.2 TASE 3) 

Reflekteerib digitehnoloogiate mõtestatud rakendamist õppetegevustes. (DigCompEDU 1.3 TASE 3)

Arvestab digiõppevara valimisel, loomisel ja kasutamisel konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, vahendeid, õppemeetodeid ja õppijaid. (DigCompEDU 2.1; 2.2 TASE 3) 

Süstematiseerib ja jagab digiõppevara õppijate, kolleegide ning vajadusel vanematega, arvestades intellektuaalomandi kaitse ja privaatsuse põhimõtteid. (DigCompEDU 2.3 TASE 3) 

Kasutab, loob või rakendab digitehnoloogiaid ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks., ühiseks teadmusloomeks ning vastastikuseks tagasisideks. (DigCompEDU 3.1 TASE 3)

Kasutab digitehnoloogiaid õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel. (DigCompEDU 5.2 TASE 3)

Sihtgrupp vabatekstina: Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale,
tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile,
õppeasutuse juhile.
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele Google töövahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide, õpilaste ja lastevanematega.
Sisukirjeldus:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 andis meile esmased suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral nimetati dokumendis üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustati rahvusvahelist koostööd. 

Strateegiline meede p 1.4 Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine ütles: Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti:  oluline on koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, kooli koostöö lapsevanematega, aga ka koostöö kooli ja kohaliku omavalitsuse ning piirkondlike ettevõtete vahel.

Kuna väga palju kasutatakse koolides GSuite Edu teenuseid, keskendub käesolev koolitus just Google toodetele.

Õpisündmuse teemad:
 1. teema – sissejuhatus Google maailma, Google koostöövahendite praktikum: dokumendi koostamine ; Google Meet veebikohtumise korraldamine; Google Classroom (4 ak/h kontakttund)
 2. teema – distantsõpe: kordamine - dokumendi loomine; GMaili postkasti seadistamine; esitluse koostamine(10 ak/h e-õpe)
 3. teema – Google koostöövahendite praktikum: Google vorm e küsitluse/testi koostamine;  Google kalender; arvutustabeli loomine (4 ak/h kontakttund)
 4. teema – distantsõpe: kordamine - küsitluse/testi loomine, otsing internetis, väiksemad ühistöövahendid (Fotod, Jamboard, Keep, My Maps) (9 ak/h e-õpe)
 5. teema – Google koostöövahendite praktikum: Google Sites e õppematerjalide kogumiku (veebilehe)  koostamine (4 ak/h kontakttund) 

Koolituse õppeülesannete esitamiseks kasutatakse Classroomi.

Koolitajatel on õigus kokkuleppel koolitatavatega teemade järjestust ja  õppeülesannete esitamise kohta muuta.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse käigus toimub 3 kontaktpäeva (4 ak/h) ning 2 distantsõppe nädalat, mille käigus toimub vajadusel kaks veebikohtumist.
Osalemise eeldus: x kasutab veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega (e-kiri, suudab logida sisse võõras arvutis oma e-posti)
x omab Google kontot (õppetööks on soovitatav kasutada erakontot)
x arvestab digiõppevara valimisel ja kasutamisel konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, vahendeid, õppemeetodeid ja õppijaid
x loob ja/või kasutab digiõppevara arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

x on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;

x on sooritanud e-õppe ülesanded vastavalt õpijuhistele õigeaegselt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Koolitajad:
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Digialgus
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Kontaktpäev I - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Kontaktpäev II - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Kontaktpäev III - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Kontaktpäev 3 - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli