Tööstuskontrollerite programmeerimine (Siemens S7-1200) (RKT)

Üldinfo
Maht: 96 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 72 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 13 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ülevaatlikult tööstuskontrollerite ehitust
 • omab ülevaadet kasutatavatest programmeerimiskeeltest
 • omab ülevaadet enim kasutatavatest käsklustest
 • kasutab vähemalt üht programmeerimiskeelt programmi koostamiseks
 • oskab programmi toimimist hinnata
 • oskab kontrollerit rakendada tootmisliini näitel
 • oskab otsida vigu programmist või riistvarast ning neid kõrvaldada
 • oskab ühendada kontrollerit andurite ja täituritega
Sihtgrupp vabatekstina: mehhatroonikud, elektrikud, automaatikud, tootmisliini hooldajad ja paigaldajad, tootmisinsenerid
Eesmärgid: Anda ülevaade tööstuslike programmeeritavate loogikakontrollerite programmeerimisest, andmesidest ning kasutuselevõtust kontrolleri Siemens S7-1200 baasil. Anda teadmised andurite ning täiturite kasutamisest koos kontrolleriga. Anda kogemus kontrolleri integreerimisest automaatikasüsteemi ja vastavast projekteerimisprotsessist.
Sisukirjeldus:

Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 1. Tööstuskontrolleri ehitus, toimimine, lühiajalugu
 2. Programmeerimistarkvara Siemens TIA Portal ülevaade ning võimalused
 3. Tööstuskontrollerite riistvara seadistamine: kontrollerite ja moodulite valik, toiteallikad, sidevahendite valik.
 4. Analoog ja digitaalsed sisendid ning väljundid, nende seadistamine
 5. Programmeerimiskeele redeldiagramm (LAD) ülevaade
 6. Programmeerimiskeele funktsioonblokkdiagramm (FBD) ülevaade
 7. Programmeerimiskeele struktureeritud juhtimiskeel (SCL) ülevaade
 8. Funktsioonide ja funktsioonblokkide erinevus, andmeblokid
 9. Programmi toimimise jälgimine, analüüs, veaotsing
 10. Tsükliline programmi juhtimine ning katkestused
 11. Objektituvastusandurid ning nende ühendamine kontrolleriga
 12. Pneumaatiliste ja elektriliste täiturite ühendamine kontrolleriga
 13. Programmi koostamine vastavalt probleemülesandele
 14. Programmi vormistamine, kommenteerimise vajalikkus
 15. Andmeside kontrollerite vahel Etherneti kaudu: S7 put/get, TCP/IP otseühendus, ModBus TCP/IP
Õppekava kood HM37K213
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Probleemülesanded Arvestatud juhul, kui seade või programm töötab. Mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta.
Test(id) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Laboratoorium, lauaarvutid, kontrollerite õppekomplektid, pneumaatika ja andurite õppekomplektid. Koolitusruumid vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: huvi automaatika ja/või programmeerimise vastu
Lõpetamise tingimused:
 • Kohalkäimise protsent: 70%.
 • Probleemülesannete positiivne sooritus: arvestatud juhul, kui seade või programm töötab; mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta.
 • Testi(de) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: PLC, programmeerimine, automaatika
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli