3D modelleerimine AutoCAD programmiga

Üldinfo
Maht: 90 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 30 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
 • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks;
 • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
 • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi,
 • oskab mudelite andmeid kasutada.
Sihtgrupp vabatekstina: tehniliste erialade spetsialistid
Eesmärgid: Autodesk universaalse programmi (AutoCAD) kasutamine ruumiliste mudelite valmistamiseks ja muutmiseks, andmete töötlemiseks, jooniste vormistamiseks, edastamiseks ning publitseerimiseks.
Sisukirjeldus:
 • Lihtsama ruumilise mudeli valmistamine ja vajadusel muutmine.
 • Objekti virtuaalse mudeli kasutamine info saamiseks, töötlemiseks, edastamiseks, sh mõõtmete ja tingmärkide kandmine joonisele.
 • Möbleeritud ruumi plaanistamine, ruumi modelleerimine.
 • Valmistatud objektide spetsifikatsiooni koostamine, andmete töötlemine.
 • Excel ja AutoCAD programmide seose loomine.
 • 3d objekti kasutamine 3d printimiseks, presenteerimiseks.
Õppekava kood HM37K212
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Arvutiklassi töökohtadel on võimalik kasutada Internetti, ID kaarti ning klassis asuvat võrguprinterit trükkimiseks. Arvutitesse on installeeritud AutoCAD tarkvara. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: jooniste lugemise oskus
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid, sooritanud praktilise ülesande 60% ulatuses  ja osalenud vähemalt 70% ulatuses kontakttundides. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: 3d mudel, modellerimine, digitaliseerimine
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli