Digitaalse tootmistehnoloogia alused (SolidEdge/MasterCAM/Haas CNC) (RKT)

Üldinfo
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 64 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 16 kuni 17 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab lugeda masinaehituslikku tööjoonist
 • oskab ette valmistada detaili geomeetriat
 • oskab koostada erinevaid töötlemise operatsioone, valida tööriistu, määrata režiime
 • oskab valida rakistust operatsiooni teostamiseks
 • oskab genereerida G-koodi erinevatele tööpinkidele (treimiskeskused / freesimiskeskused)
 • oskab valmistada lihtsamaid detaile vastavalt määratud tehnoloogiale treipingis
 • oskab hinnata praktilise töö tulemust vastavalt tööjoonisele
Sihtgrupp vabatekstina: CNC operaatorid, masinaehitusinsenerid
Eesmärgid: anda esmased teadmised ja oskused tootmistehnoloogia digitaalseks ettevalmistamiseks CNC töötlemiskeskustel töö teostamiseks. Kursus sobib täiendõppeks kuni 7. kutse taseme inseneridele.
Sisukirjeldus:

Kursus käsitleb tänapäevaseid tarkvarapakette, mille abil on võimalik digitaalselt tootmistehnoloogiat luua ja ette valmistada, teostamiseks CNC töötlemiskeskustes. Kursusel keskendutakse nii teoreetilistele teadmistele kui ka praktiliste oskuste omandamisele järgmistel teemadel:

 • lõiketöötluse alused ja lõikeriistad;
 • tehnomaterjalid;
 • CNC metallilõikepingid ja rakised;
 • mõõtetehnika;
 • ohutustehnika;
 • 3D projekteerimise pakett SolidEdge, detaili projekteerimine;
 • tehnoloogia kirjeldamise tarkvarapakett MasterCAM;
 • praktiline töö tööpingil Haas TL-1.
Õppekava kood HM37K2113
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö CNC tööpingil Vastavalt tööjoonisele on projekteeritud töödeldav detail. Arvestatud juhul kui detaili ruumala vastab etalonile. Tehnoloogia teostamiseks on valitud ja kirjeldatud operatsioonid, siirded ja režiimid. Arvestatud juhul kui kõik vajalikud operatsioonid ja siirded on kirjeldatud. Detail on valmistatud CNC tööpingil. Arvestatud kui vastab üldjoontes tööjoonisel püstitatud tingimustele.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Lõiketöötlemise laboratoorium. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: CNC töötlemiskeskustel töötamise kogemus
Lõpetamise tingimused:
 • Osalemine õppetööl vähemalt 70%.
 • Vastavalt tööjoonisele on projekteeritud töödeldav detail. Arvestatud juhul kui detaili ruumala vastab etalonile.
 • Tehnoloogia teostamiseks on valitud ja kirjeldatud operatsioonid, siirded ja režiimid. Arvestatud juhul kui kõik vajalikud operatsioonid ja siirded on kirjeldatud.
 • Detail on valmistatud  CNC tööpingil. Arvestatud kui vastab üldjoontes tööjoonisel püstitatud tingimustele.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Janis Piiritalo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: CNC töötlus, MasterCAM, metallide töötlemine.
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli