Digijooniste lugemine (RKT)

Üldinfo
Maht: 42 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab  ISO standardit ja teatmematerjali jooniste ja eskiiside valmistamiseks;
 • oskab valmistada jooniseid ja eskiise lähtuvalt oma töö spetsiifikast.
Sihtgrupp vabatekstina: tehnilise eriala töötajad
Eesmärgid: Koolituse läbimine tagab digijooniste lugemisoskuse ning läbi selle tõstab töötaja kvaliteeti.
Sisukirjeldus:
 • Joonise vormistamine ISO standardile vastavalt: formaadid, kirjanurgad, kujutised, mõõdud.
 • Kujutamisvõtted: vaated, ristlõiked, lõiked.
 • Lihtsustatud ja tinglikud kujutised.
 • Pinnalaotused.
 • Mõõtmete ja tähistuste kandmine joonise kujutistele.
 • Tolerantsid ja istud.
 • Liited.
 • Joonise lugemise reeglid (jooniste näidised).
Õppekava kood HM37K2112
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Test sooritanud kontrolltesti ülesannetest 60%
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus viiakse läbi arvutiklassis. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid, sooritanud kontrolltesti ülesannetest 60% ja osalenud vähemalt 70% ulatuses kontakttundides.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Anastassia Sidorenko (FLIR Systems Estonia OÜ)
 • Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Jooniste lugemine, joonise vormistamine, ISO standard.

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli