Väikeettevõtte arvestusala töötaja põhi- ja lisaoskuste arendamine kasutades erinevaid digilahendusi (RKT)

Üldinfo
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • valib tarkvaralahenduse majandussündmuste dokumenteerimiseks ja kirjendamiseks;
 • korraldab finantsarvestust kasutades kaasaegseid digilahendusi ning täidab maksudeklaratsioonid e- keskkonnas;
 • teostab juhtimisarvestust, kasutades tabelarvutusprogramme ja sõnastab juhtimisotsuseid;
 • arvestab töö- ja puhkeaega ning keskmist töötasu kasutades valides sobivad tarkvaralisi lahendusi;
 • kasutab kaugtööks digiplatvorme ning koostab digitaalselt töösuhtes vajalikke dokumente (tööleping, tööajatabel jne);
 • teab kaugtöö tegemisel õigusi ja kohustusi ning põhilisi töökeskkonna ohte.
Sihtgrupp vabatekstina: väikeettevõtte arvestusala töötajad, juhatuse liikmed
Eesmärgid: arendada arvestusala töötaja põhi- ja lisaoskusi kasutades erinevaid digilahendusi
Sisukirjeldus:
 • Finantsarvestuse korraldamine kaasaegseid digilahendusi kasutades (sise-eeskirja koostamine, majandussündmuste kajastamine arvestusregistrites, aruannete koostamine raamatupidamisprogrammis, e-aruandlus keskkonnas rik.ee).
 • Maksuarvestus ja digilahendused (e-deklaratsioonid jne).
 • Juhtimisarvestuse ja ärianalüüsi läbiviimine kasutades tabelarvutusprogramme (eelarvestamine, kulude juhtimine, finantsanalüüs ja –juhtimine, raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine).
 • Andmete töötlus, seostamine ja tõlgendamine juhtimisotsuste tegemisel.
 • Andmete visualiseerimine.
 • Erinevate riiklike e- keskkondade tundmine (e- maksuamet, Haigekassa e- teenused, e- äriregister, eSTAT jt.
 • Väikeettevõtjale vajalike lepingute koostamine (tööleping, käsundusleping, varalise vastutuse leping, lepingute mallide loomine).
 • Ärisaladuse hoidmise kohustuse kokkulepe ja andmekaitse korraldus virtuaalses töös.
 • Töö- ja puhkeaeg, selle arvestuse korraldus, keskmise töötasu arvestus tarkvarades.
 • Kaugtöö õiguslikud võimalused arvestusalas ja kaugtööks kasutatavad platvormid. Sotsiaalministeeriumi kaugtöö juhise rakendamine.
 • Info- ja kommunikatsioonivahendite abil tehtava kaugtöö põhilised ohud (füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid). Ohtude tervisemõju ja riskide maandamismeetmed.
Õppekava kood HM37K2111
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:
 • Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.
 • Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt: lahendab erinevaid valdkondi kajastava kompleksülesande.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Koolitajad:
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Ave_Nukka/est
 • Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Laivi Annus-Anijärv (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kaie Kranich (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Helle Noorväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Arvestusala töötaja põhi- ja lisaoskused, digioskused.

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli