Tööuuringud ja tootmisvõimsuste planeerimine (RKT)

Üldinfo
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 20 kuni 22 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Teab töökoha korralduse ja hindamise aluseid ning omab töötajate juhendamise oskust töökoha korraldamisel.
 • Tunneb töö normeerimise meetodeid ja omab nende kasutusoskust.
 • Tunneb tööaja mõõtmise meetodeid.
 • Oskab takti alusel tootmisliinis tööd korraldada ja tootmisliini balansseerida.
 • Tunneb prognoosimismeetodeid ja omab prognoosi koostamise oskust.
 • Tunneb tootmisvõimsuse planeerimise meetodeid.
 • Tunneb tootmise strateegilise, taktikalise ja operatiivplaneerimise meetodeid ja oskab neid rakendada.
Sihtgrupp vabatekstina: Töötleva tööstuse ettevõtete planeerijad, praktikud, kelle töö sisuks on efektiivsus ja selle mõõtmine tootmises tervikuna.
Eesmärgid: Koolitusel osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused töökoha korraldamiseks ja hindamiseks, töö normeerimiseks ja mõõtmiseks, takti arvutamiseks ja takti alusel töö korraldamiseks ning tootmisliinide balansseerimiseks, prognoosi koostamiseks, tootmisvõimsuste strateegiliseks, taktikaliseks ja operatiiv planeerimiseks ning tootmisvõimsuste planeerimiseks kasutades matemaatilisi meetodeid, mis võimaldavad analüüsida ja vastu võtta faktipõhiseid otsuseid.
Sisukirjeldus:
 1. Töökoha planeerimise ja korraldamise ergonoomilised alused, töökoht kui protsessi osa.
 2. Ergonoomia, ergonoomia vajalikkus ettevõtte tasandil. Töökoha korraldamise ergonoomilised alused.
 3. Töökoha visuaalne kujundamine, 5S metoodika
 4. Töökoha analüüs, praktiline töö.
 5. Töötaja juhendamine ja väljaõppe korraldus.
 6. Töö normeerimise eesmärk, peamised kasutusalad ja põhimõtted. Tööuurimise meetodid.
 7. Tehnoloogilise protsessi põhietapid.
 8. Tootmisliinide balansseerimine, näiteülesanded.
 9. Prognoosimine, prognoosimine Excelis, näiteülesanded.
 10. Planeerimine. Planeerimise meetodid.
 11. Planeerimismeetodite rakendamine, praktilised ülesanded.
 12. Lineaarplaneerimine, näiteülesanded Excelis
 13. Agregaatplaneerimine.
 14. Planeerimise näiteülesanded Excelis.
Õppekava kood HM37K2110
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
praktilised tööd lahendatud vähemalt 60 punktile skaalal 0…100%.
lõputest lahendatud vähemalt 60 punktile skaalal 0…100%.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, sh. arvutiklass 20 töökohaga. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: exceli kasutusoskus
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise aluseks on osalemine 70% ulatuses kontakttundides;  kõigi praktiliste tööde sooritamine ja lõputest, mis on lahendatud vähemalt 60 punktile skaalal 0…100%.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
3. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
4. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli