Paindlikud töövormid keskastme juhile inseneeria valdkonnas (RKT)

Üldinfo
Maht: 50 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab analüüsida enda ja meeskonnaliikmete enesejuhtimise oskusi ning teab, kuidas on võimalik oma meeskonda selles osas arendada;
 • teab, millised tegurid mõjutavad meeskonna juhtimist kasutades paindlikke töövorme ning oskab need tegurid meeskonna heaks tööle rakenda sobivate IKT vahendite kaasabil;
 • oskab ennetada möödarääkimisi ning konflikte, andes konstruktiivset tagasisidet ning pidades oskuslikke läbirääkimisi, arvestades ka kaugtöö eripärasid;
 • oskab analüüsida enda ja organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikuid, teab kuidas neid kasutada töökeskkonna ja meeskonna arendamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: inseneeriavaldkonna keskkastme juht või tippspetsialist
Eesmärgid: suurendada inseneeria valdkonna keskastme juhi teadlikkust sellest, mida nõuab juhtimine läbi paindlike töövormide. Suurendada juhtide enesekindlust erinevate IKT vahendite kasutamisel ning enese- ja meeskonna juhtimise oskusi tulemaks toime muutunud nõudmistega. Aidata juhtidel leida võimalused oma meeskonna toetamiseks ja arendamiseks läbi praktiliste eluliste ülesannete.
Sisukirjeldus:

Koolitus on jagatud kolme  võrdse mahuga Moodulisse.

1. Moodul: Ennastjuhtiv juht kui meeskonnaliikmete arengu toetaja (14 ak.h kontaktõpet, sh 7 auditoorset- ja 7 distantsõpet)

 • Enesejuhtimine ja ajaplaneerimine;
 • Suhtlemine, e-kommunikatsioon,
 • Erinevad IKT vahendid ja nende kasutamise võimalused meeskondade juhtimisel (MS Teams, Zoom, Google Meet, Drive ja projektijuhtimisele keskendunud tarkvarad: Slack, Trello, Jira);
 • Koosolekud ja kommunikatsiooniplaan;
 • Muudatuste kommunikatsioon;
 • Meeskonna (liikmete) arendamine ja motiveerimine.

2. Moodul. Meeskonna juhtimine paindlikes töövormides (kontaktõpe 14 ak.h, sh 7 auditoorset- ja 7 distantsõpet)

 • Juhtimine ja „e-leadership“;
 • Liidriomadused ja nende arendamine;
 • Usaldusliku õhkkonna loomine;
 • Meeskonna kaasamine ja kuuluvustunde loomine;
 • Töökultuur ja selle kujundamine;
 • Töö eesmärgistamine ja planeerimine.

3. Moodul: Tulemuslik töö (kontaktõpe 14 ak.h, sh 7 auditoorset- ja 7 distantsõpet)

 • Konfliktid ja nende lahendamine;
 • Vastupanu ning sellega toimetulek;
 • Läbirääkimised;
 • Tagasiside andmine ja kogumine meeskonna liikmetelt;
 • Töö tulemuslikkus ja selle mõõtmine (võimalikud mõõdikud; andmete kogumine, mõõtmine, mõõtmisvahendid ja andmete analüüs, järeldused ja nende kasutamine töökeskkonna ja meeskonna arendamisel).

Juhendatud grupitöö (8 ak.h)

Kursusel osalejad teevad väikestes meeskondades koolituspäevade vahelisel ajal teemakohaseid praktilisi ülesandeid.

Õppekava kood HM37K218
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse auditoorne osa viiakse läbi rühmatööd soosivates auditooriumites. Koolitusruumid vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Kontaktõppe ülejäänud osa Zoom kekskkonna vahendusel. Praktilised ülesanded MS Teams, Google Drive/Meet või mõnes muus projektijuhtimist võimaldavas keskkonnas.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine.
Osalemise eeldus: kesktaseme juht (olemas reaalne meeskond)
Lõpetamise tingimused:

Koolituse edukaks lõpetamiseks on vajalik osaleda min 75% kontaktõppest (auditoorne ja distantsõpe Zoom keskkonna vahendusel) ning sooritada praktilised meeskonnatöö ülesanded.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Ülle Aasjõe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Liisa Tarkus (Sisekaitseakadeemia)
 • Raili Juurikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: paindlikud töövormid, enesejuhtimine, meeskonna juhtimine ja arendamine, töö tulemuslikkus
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli