IT projektide juhtimine (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab tarkvaraprojektide juhtimise spetsiifikat;
 • oskab koostada projektiplaani ja -dokumentatsiooni kasutades IKT võimalusi ning vormistab lõpliku projekti nõuete kohaselt;
 • oskab analüüsida projektiga seotud probleeme ja riske ning kasutab erinevaid ülesannete ja tähtaegade planeerimise tehnikaid;
 • koostab projektide eelarveid, toob välja peamised erinevused projektide vahel ning hindab projektide finantseerimisvõimalusi;
 • järgib eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning enesejuhtimise
 • põhimõtteid õppekeskkonnas.
Sihtgrupp vabatekstina: projektijuhtid, arendusjuhid, ettevõtte juhid, IT spetsialistid
Eesmärgid: Anda teadmised ja oskused, mis loovad eelduse vastutuse võtmiseks IT valdkonna projektide planeerimisel ja haldamisel.
Sisukirjeldus:
 • Tarkvaraprojektide spetsiifika ja edukuse kriitilised faktorid.
 • Tarkvaraprotsessi faasid, personalivajadus ja muudatuste juhtimine.
 • Koostöö juhtkonnaga projekti kavandamisel.
 • Nõuete väljatöötamine. Kvaliteedikindlustus.
 • Tarkvaraarhitektuur.
 • Tarkvara väljastamine.
 • Tarkvaraprojekti maksumus ja tasuvushinnangud.
 • Projektiplaani vormistamine.
 • Projektijuhtimistarkvara kasutamine.
 • Projekti lühikokkuvõte ja olulisemad tulemused.
 • Soovituste ja retsensioonide kirjutamine.
 • Projektitaotluseelne ja -järgne PR-tegevus.
 • Tasuvushinnangute täitumise jälgimine.
Õppekava kood HM37K217
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
projektiidee on valitud valitud projekti läbiviimiseks sobivad tehnikad, koostatud on analüüs projektiga ja seda ümbritseva keskkonnaga seotud probleemidest ja riskidest.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktilise ülesande lahendamisega: valitud on projektiidee ja projekti läbiviimiseks sobivad tehnikad, koostatud on analüüs projektiga ja seda ümbritseva keskkonnaga seotud probleemidest ja riskidest.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Koolitajad:
 • Meelis Rääk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: tarkvaraprojekt, tarkvaraprojekti faasid, projektijuhtimistarkvara, projekti tasuvushinnangud
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli