Andmebaaside loomine ja kasutamine (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada sobivaid andmete formaate, võtmeid, indekseid ning päringuid lihtsa andmebaasi kujundamisel;
 • oskab kasutada päringukeelt andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks;
 • rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks.

Sihtgrupp vabatekstina: Koolitusele on oodatud arvutikasutajad, kes soovivad tundma õppida andmebaaside loomist, selle haldamist ja päringute koostamist.
Eesmärgid: Omandada teadmised ja oskused andmebaasi loomisest ja kasutamisest ning praktilised oskused SQL võimaluste kasutamiseks, andmetabelite ja päringute koostamiseks, vaadete kasutamiseks. Andmete agregeerimiseks ja filtreerimiseks ja andmebaasi kasutajate haldamiseks.
Sisukirjeldus:

 • Andmebaasi koostamise alused.
 • Andmetabelite koostamine. Väljade tüübid. Võtmed.
 • Andmete sisestamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine tabelis.
 • Relatsioonide kirjeldamine. Päringute koostamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine.
 • Mitme tabeli kasutamine.
 • Päringute koostamine. Avaldise koostamine.
 • Aruannete koostamine ja kujundamine (sooline ja vanuseline jaotus, keskmised jms). Menüüd.
 • Andmebaasi hooldamine, kasutajate õigused.
Õppekava kood HM37K215
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
andmebaasi koostamine loodud on töötav andmebaas; (struktuurdiagramm, andmetüübid); • andmebaas sisaldab piisavalt andmeid ja nende atribuute (min 3); • andmebaas koosneb vähemalt kuuest andmetabelist, nendevahelised seosed on loodud; • andmebaasi andmetel on sisestamisel määratud erinevad sätted (nt maskid); • andmebaasist on võimalik kätte saada etteantud nõuetele vastav informatsioon.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: arvutikasutamise baasoskus
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt:

 • loodud on töötav andmebaas;
 • loodud on andmebaasi mudel (struktuurdiagramm, andmetüübid);
 • andmebaas sisaldab piisavalt andmeid ja nende atribuute (min 3);
 • andmebaas koosneb vähemalt kuuest andmetabelist, nendevahelised seosed on loodud;
 • andmebaasi andmetel on sisestamisel määratud erinevad sätted (nt maskid);
 • andmebaasist on võimalik kätte saada etteantud nõuetele vastav informatsioon
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Meelis_Rebane/est
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: andmebaasisüsteem MySQL, päringute koostamine, andmebaaside hooldamine, SQL
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli