Algatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides

Üldinfo
Maht: 56 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 11 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja:

tunneb sotsiaalse ja suhtluspädevuse mõisteid ja väljendumise indikaatoreid

teadvustab kaasaegseid suhtluspädevusi ning nende aluseks olevaid väärtusi ja hoiakuid

teadvustab sotsiaalse ja suhtluspädevuse mõju algatusvõimelise kodaniku kujunemisele

kogeb treeningutel 5 põhilist suhtlemisoskust (selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konflikti lahendamine, konflikti vahendamine), reflekteerib selle mõju ning kavandab selle kogemise võimaldamist oma ainetunnis

seostab suhtluspädevuse ja sotsiaalse pädevuse arendamise võimalusi erinevate ainetunni teemadega

loob meetodeid ja võtteid erinevate suhtlemisoskuste õppimiseks tunnis

mõistab suhtluspädevuse vajalikkust sotsiaal-konstruktivistlikus õpikeskkonnas 

teadvustab õpilase probleemi puhul sobiva abistamisoskusena aktiivset kuulamist

teadvustab selge eneseväljenduse kehtestavat toimet

oskab käivitada probleemi lahendamist mudeli alusel

oskab vahendada 2 osapoole omavahelist vastuolu

teadvustab väärtusi väljendavate arusaamade ilmnemist kõnekeeles ja käitumises

saab teadlikuks enda autoriteedi vormist ning selle mõjust kodanikualgatusliku hoiakuga õpilase kujunemisele


Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Õpetaja, kes töötab osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavas organisatsioonis), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) ja kutseõppeasutuses.
Eesmärgid: Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisva töö, esitlenud seda ning osalenud e-keskkonna tegevustes. Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus koos õiendiga.
Sisukirjeldus:

Korraldaja: Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus, kontakt Koidu Tani-Jürisoo, e-post koidu@ami.ee

Koolitajad Tallinnas: Koidu Tani-Jürisoo ja Ene Velström, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskusest Avatud Meele Instituut.Tallinna koolitusel osalemiseks palun täita järgnev registreerimisvorm https://goo.gl/CbrFtG

Koolitajad Tartus: Koidu Tani-Jürisoo ja Ene Kulasalu, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskusest Avatud Meele Instituut.
Tartu koolitusel osalemiseks palun täita järgnev registreerimisvorm https://goo.gl/iQnimJ

Täienduskoolitus toetub sotsiaalkonstruktivistlikule õpiparadigmale. Õppekeskkonnas kasutatakse:

- tõhustatud loenguid ~ 20% ajast; 

- suhtlemistreeningut (sh. tagasisidestatud videotreeningut)

- sotsiomeetrilisi harjutusi

- erineva mahuga rühmatöid mitmekesiste meetodite toel; lugemismeetodeid, kirjutamismeetodeid, sotsiomeetria meetodeid, koostöömeetodeid, eesmärgistamise ja evokatsiooni meetodeid, refleksioonimeetodeid ning supervisioonimeetodeid iseseisva töö reflekteerimiseks kokku ~ 80% ajast.


Koolitus on üles ehitatud õppijakesksele kogemusõppele, kus osalejad on aktiivselt kaasatud ning toimub aktiivne kommunikatsioon grupis. Kasutatavad interaktiivsed meetodid lähtuvad sotsiaalkonstruktivismist, kogemusõppest ja andragoogika põhimõtetest: tõhustatud lühiloengud, praktilised harjutused, juhitud rühmatööd ja arutelud, eneserefleksiooniharjutused, metoodikate läbitegemine ja analüüs, parimate praktikate jagamine jmt. 

Õppe sisu toetub tänapäevastele uuringutele ja parima praktika näidetele.

Kõikide teemade käsitlus on praktikapõhine: interaktiivsetes grupiaruteludes toimub saadud info ja kogemuse isiklik mõtestamine ja võimaluste leidmine selle integreerimiseks oma igapäevatöösse. Keskendutakse reaalse õpetamistöö ja konkreetsete probleemidega seonduvate praktiliste olukordade lahendamisoskuste arendamisele. Luuakse positiivne, turvaline ja osalejaid motiveeriv õpikeskkond ning sellele toetuvad tingimused osalejatevaheliste kontaktide tekkeks, koostööoskuste arenemiseks, tulevaste ühistegevuste planeerimiseks. Koolituspäevade vahepeal rakendatakse õpitut igapäevatöös ning oma kogemust esitletakse ja analüüsitakse koolituse järgmises moodulis.

Moodulite vahepealne iseseisev töö

1. Koostada õpilastele iga õpitud suhtlemisoskusega tutvumiseks enda ainetunni teemast lähtuv harjutus või meetod, millest 1 on e-keskkonnas kasutatav

2. Harjutada iga suhtlemisoskust ja reflekteerida vähemalt ühe kasutamist vastavalt kursuselt saadud skeemile e-keskkonnas

3. Rakendada vähemalt 2 koolitusel õpitud sotsiaalse pädevuse arendamiseks mõeldud harjutust või mängu õpilastega ning reflekteerida seda

4. Kasutada vähemalt sotsiomeetrilist soojendusharjutust ning reflekteerida kasutamist


Õpisündmuse teemad:

I moodul: Heade suhete alustalad. 8 t

·         Sotsiaalkonstruktivistliku õpikeskkonna tunnused ainetunnis;

·         3-faasilise õpiprotsessi võimalused sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste arendamiseks;

·         Väärtused ja neid väljendavad arusaamad suhetest õpiprotsessis;

·         Suhtluspädevuse seosed sotsiaalse pädevuse ja demokraatlike põhimõtete rakendamisega;

·         Suhtlemistasandite ja suhtlemistõkete mõju suhtele ja nende kasutamise teadlikkus

töös õpilastega;

·         Probleemi määratlemise oskus ning sobiva suhtlemisoskuse valik;

·         Hinnanguvaba kirjeldamise oskus – alus enesekehtestamisele ja tagasisidele;

·         Hinnanguvaba kirjeldamise oskuse arendamine ainetunnis

 

II moodul: Abistamisoskused. 8 t

·         Kuulamine ja kuulmine ning selle olulisus algatusvõime käivitamisel;

·         Sotsiaalsest tunnetusest sotsiaalse osavuseni;

·         Empaatia, siirus, ehedus, hoolimine ja aktsepteerimine;

·         Eneseregulatsioonivõtted abistamisel;

·         Aktiivse kuulamise tõkked ja nende ületamine;

·         Teise mõtete ümbersõnastamine ja selle kasutamise õppimine ainetunnis;

·         Tunnetega tegelemise vajalikkus õpiprotsessis;

·         Teise tunnete peegeldamine ja selle kasutamise õppimine ainetunnis;

·         Videotreening aktiivse kuulamise omandamiseks;

·         Abistamisoskuste arendamine ainetunnis

·         Kirjalike harjutuste koostamine õpilastele kuulamisoskuse õppimiseks ja harjutamiseks

·         Meetodid ja tunnitegevused emotsioonide juhtimisega tegelemiseks;

·         Meetodid ja tunnitegevused kuulamisoskuste õppimiseks ja harjutamiseks

 

III moodul: Selge eneseväljendamine. 8 t

·         Selge ja ebaselge eneseväljendamise erinevus ja mõju suhtele;

·         Selge suhtlemise terviklikkus ja mõju õpetaja kehtimajäämisele;

·         Selge suhtlemise aluseks olevad väärtused ning nende mõju suhete selgusele ja usalduslikkusele;

·         Selge suhtlemise liigid ja nende kasutamise võimaldamine õpiprotsessis;

·         Selge eneseväljenduse kehtestav olemus;

·         Ebaselgete sõnumite korrigeerimise võimaldamine õpilasele;

·         Meetodid ja tunnistegevused selge eneseväljenduse õppimiseks ainetunnis

·         Videotreening: selge eneseväljenduse terviklikkus (sõnad ja kehakeel)

 

IV moodul: Enesekehtestamine. 8 t

·         Enesekehtestamise aluseks olevad väärtused ja neid väljendavad arusaamad inimese kõnes ja käitumises;

·         Kehtestamine erinevus väärtusvastuolu ja vajadusvastuolu puhul;

·         Vajadused ja väärtused ning nende omavaheline seos;

·         Kehtestamise terviklikkus (konfrontatsioon + aktiivne kuulamine);

·         Kehtestamisoskuse kasutamise kavandamine õppetegevuse sisse ainetunnis;

·         Videotreening kehtestamisoskuse kui terviku omandamiseks

 

V moodul: Probleemide lahendamine ja vahendamine. 8 t

·         Konflikti mõiste suhetes ja selle mõju algatusvõimelise kodaniku kujunemisele;

·         Konflikti lahendamine distsiplineerimisvahendite (tasu, karistus) abil ja selle mõju suhetele ja isiksuse arengule;

·         Probleemide lahendamise 6-astmeline mudel;

·         Vajaduse ja lahenduse eristamine;

·         Väärusvastuolu käsitamine;

·         Luua ülesandeid ainetunniks, kus kasutada 6-astmelist mudelit ja koostööd;

·         Luua situatsioonikirjeldusi ainetunniks, kus õpilasel tuleb leida väärtusvastuolu käsitlemiseks sobiv viis;

·         Videoharjutus konflikti vahendamisest

 

VI moodul: Õpetaja ja õpilase väärikus ja autoriteet. 8 t

·         Väärikuse, võrdväärsuse mõisted koolielus ja selle sätestused PRÕK-is, GRÕK-is ning õpetaja kutsetasemetes;

·         Sõltumatu ja sõltuv inimese mina suhetes

·         Suhted mikro- ja makrotasandil: inimeste vahel, inimese ja rühma vahel, inimeste rühmade vahel

·         Erinevuste märkamine ja arvestamine

·         Harjutused ja mängud õpilastega sallivuse suurendamiseks ja erinevuste austamise arendamiseks

·         Empaatiaharjutused õpilastega

·         Sotsiomeetrilised harjutused õpilastega grupisuhete kujundamiseks, eneseväljendamiseks, märkamiseks

·         Õpilase aktiivsuse, algatusvõime ja vastutustunde arengu seos suhtlemise ning selle õppimisega õpetaja käitumise mudelist;

·         Õpetaja autonoomia ja vastutus Eesti riigi väärtuste esindajana


Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Õppijateks võetakse vastu kõrg- ja keskharidusega täiskasvanud õppijaid nende isikliku avalduse alusel ilma sisseastumiseksamiteta ja vanusepiiranguteta.
Osalevad õpetajad, kellel on igapäevane õpetajatöö kogemus. Osaleja registreerub ja esitab kooskõlastuse kooli õppejuhiga täienduskoolitusel osalemise aja kindlustamise kohta, meetodite rakendamise võimaluse kohta. Osaleja vastab elektroonilisele küsimustikule (sh motivatsiooni kohta sooritada koolitusega seotud iseseisev töö.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisva töö, esitlenud seda ning osalenud e-keskkonna tegevustes. Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus koos õiendiga.

Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Projektijuht: Maria Ursula Kurm, maria@ami.ee
Koolitajad:
  • Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituut (Tartu))

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli