Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Hind osalejale: 115.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-ii/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- kavandab või kohandab õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
- kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
- kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c.);
- annab õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standardistest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d.).

Sihtgrupp vabatekstina: alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Eesmärgid: Mooduli läbimine võimaldab õpetajal kavandada, arendada ja analüüsida õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.
Sisukirjeldus:

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

- osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;
- reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut digitaalses arengumapis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Koolitajad:
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digikeskkonnas õppimisel.
Digitaalsete vahendite kasutamise võimalused
• Digivahendid erinevate õpistiilidega õppijate toetamiseks
• Loovust soodustavad õppemeetodid ja vahendid
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Hindamist toetavad vahendid

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli