Sissejuhatus Edisoni haridusroboti programmeerimisse Edware äpiga

Üldinfo
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 4 akad. tundi
Hind osalejale: 45.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud Edisoni haridusroboti otstarvet ja tunneb võimalusi selle rakendamiseks põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: klassiõpetajad, aineõpetajad
Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli esimeses, teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

Koolitus on suunatud klassiõpetajatele ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad tuua robootika juba esimesse kooliastmesse läbi selle lõimimise matemaatika, muusika ja kunsti ainekavadega http://koolielu.ee/waramu/view/1-fbe409e4-ec7b-40ef-a881-79df939d0487 

Koolitusel vaadatakse läbi kõik Edison roboti püsiprogrammid ja  Edware äpi võimalused ning koostatakse väga lihtsad programmid. Koolitusslaide toetab 41 harjutuste lühivideot mahus  52 minutit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAoqRaCHwaeVbiaS6IN4gnx_   Koolitusslaide on võimalik kasutada kuni poole aasta õppematerjalina, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 24 akadeemiliseks tunniks. Kasutamise muudab atraktiivseks tahvlite kasutamine ja juhtmevabadus.

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Koolituse slaidid on allalaetavad alates 1.maist 2016 Koolielu keskkonnast.

Õppematerjal on rühmitatud kolme faasi:

1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;

2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;

3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.

 

Õpisündmuse teemad:

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 1,25 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: OÜ Future Robotics
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Villu Varblane (Tapa Gümnaasium)
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 6.00 akad. tundi
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli