Kategooria juhtimine- uus reaalsus kaubanduses (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab kategooria juhtimise strateegiat, taktikat ja ellurakendamist lähtuvalt kvantitatiivsetest näitajatest;
 • eristab kategooria juhtimises tegevuspõhise kuluarvestuse traditsioonilist meetodit ABC analüüsi meetodist;
 • kavandab kategooria plaani, lähtudes kategooria juhtimise põhimõtetest.
Sihtgrupp vabatekstina: kategooriajuhid, ostu- ja müügijuhid, kaupluste juhatajad, konsultandid, ettevõtjad.
Eesmärgid: Kujundada teadmised kategooria olemusest, kategooria juhtimise põhimõtetest, protsessidest ning oskus kavandada kategooria plaan.
Sisukirjeldus:

Teoreetiline õpe

 • Kategooria juhtimise olemus ja teoreetilised alused.
 • Kategooria juhtimise eesmärk.
 • Kategooria juhtimise 8- ja 5- etapiline protsess: kategooria määratlus, kategooria roll, kategooria hindamine, kategooria tulemuskaart, kategooria juhtimise strateegia, taktika, kategooria kavandamine ja elluviimine, kategooria üle vaatamine/seire.

Praktiline töö

 • Kategooria juhtimises kasutatavad mõõdikud.
 • Tegevuspõhine kuluarvestus kategooriate lõikes.
 • Kategooria juhtimise analüüsi meetodid.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktilise ülesande lahendamisega: 

 • koostatud on kategooria plaan lähtuvalt kategooria rollidest ja strateegilistest eesmärkidest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Kategooria juhtimine, kategooria mõõdikud ja kvantitatiivsete mõõdikute analüüs
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli