Abihooldustöötaja algkoolitus

Üldinfo
Maht: 38 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Hind osalejale: 420.00
Osalejate arv: 10 kuni 30 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab hooldustoiminguid ergonoomiliselt teostada.

Rakendada tervishoiu-, ohutuse-, ja hügieeninõudeid.

Sihtgrupp vabatekstina: Hooldekodudes tööd alustavad abihooldustöötajad, kelle eesmärk on toetada ja abistada väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Sisukirjeldus:

Õpiväljund 1 Abistamine ja hooldustegevuste läbiviimine ( e-õpe 2  ak t, )

Teemad: Eetika põhimõtted, liigid ( sh. kutse-eetika, aitamiseetika.),  eetilised vastuolud, väärtuskonfliktid, konfidentsiaalsus sh,  abistamises).

Loeng lõpeb testiga.

 

Õpiväljund 2 Hügieeninõuded  ( e-õpe 6 ak t, iseseisev töö 3 tundi)

Teemad: Antiseptika, aseptika, desinfektsioon, epideemia, dekontaminatsioon, infektsioon, hügieen, isolatsioon, ESBL jne.

Iseseisev töö: koostab kirjaliku kokkuvõtte hügieeninõuetest asutuses

Loeng lõpeb testiga

 

Õpiväljund 3 Hooldustoiminguid sh ergonoomilised töövõtted ( e-õpe 18 ak t, iseseisev töö 9 tundi)

Teemad:

Hooldust vajava inimese abistamine igapäevaelu toimingutes.

Surija hooldus.

Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel.

Ergonoomika mõiste, kujunemine ja eesmärk.

Ergonoomiliste töövõtete kasutamine, töövõime säilitamiseks.

Abivajaja ergonoomiline abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes.

Abivahendite mõiste. Abivahenditega seotud teenused.

Liikumisabivahendid ja nende liigid.

Tõstmise ja liigutamise abivahendid.

Abivajaja juhendamine abivahendite kasutamisel. Ergonoomilised töövõtted. Infektsioonikontrolli põhimõtted (isikukaitsevahendid), hooldustoimingud, ergnoomika.

Loeng.

Iseseisev töö.

Loengud lõpevad testiga

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-õppena veebikoolitusena.

Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Huvi antud valdkonna vastu. On võimeline õppetööks ise kasutama arvutit/oskab kasutada kellegi abiga arvutit.
Lõpetamise tingimused:


Sooritanud lõpetamiseks vajalikud tööd ja teoreetiliste teadmiste test.Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Koolitajad:
  • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli