A2-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)

Üldinfo
Maht: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 60.00
Osalejate arv: 5 kuni 30 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • valdab A2 tasemel grammatikat;
 • valdab A2 tasemel sõnavara.
Sihtgrupp vabatekstina: A1 taseme läbinud täiskasvanud õppurid, teadmisi värskendada soovivad täiskasvanud õppurid.
Sisukirjeldus:

Teemad:

 • A1 taseme teemade kordamine, pere ja kodu.
 • Lihtminevik jaatus, pood.
 • Lihtminevik eitus, kohvik.
 • Lihtmineviku küsimuste moodustamine, numbrid+järgarvud.
 • Kestev minevik jaatus, aastaajad.
 • Kestev minevik eitus, pühad.
 • Kestev minevik küsimused, hobid.
 • Eessõnad: aega näitavad eessõnad, elulugu.
 • Eessõnad: tegusõnad+eessõnad, tänav.
 • Kordamine.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus on 100% veebipõhine ja see toimub Moodle keskkonnas.
Hindamisviisid: Kursusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osa läbimisel sooritab osaleja enesekontrolli testi (sõnavara, grammatika ja lõputest), mille läbimise lävendiks on 51%.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Keeleõpe
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Koolitajad:

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli