Sotsiaalvaldkonna organisatsioonide juhtide täienduskoolitus (RKT)

Üldinfo
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab organisatsiooni toimimise üldiseid aluseid ning inimesekeskse juhtimise ja meeskonnatöö võimalusi;
 • mõistab personalijuhtimise ja juhendamise olemust ja eesmärke;
 • orienteerub projektitöö protsessis ja oskab koostada sotsiaalvaldkonna projekti;
 • teab ja rakendab finantsaruandluse põhimõtteid ning on kursis selle valdkonna uuendustega;
 • omab ülevaadet Eestis ja mujal maailmas kasutusel olevatest innovaatilistest tehnoloogiatest sotsiaaltöös ja hoolekandes.
Sihtgrupp vabatekstina: sotsiaalvaldkonna organisatsioonide juhid
Eesmärgid: Anda sotsiaalvaldkonna organisatsioonide juhtidele lisateadmised inimesekesksest juhtimisest ja innovaatilistest tehnoloogiatest sotsiaaltöös.
Sisukirjeldus:
 • Organisatsioonikäitumine ja juhtimine (organisatsiooni olemus, suhted ja suhtlemine organisatsioonis; juht ja juhtimine: organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine). 
 • Personalijuhtimine (personaliarvestus, töö analüüs ja ametijuhendid; personali planeerimine, värbamine ja valik; arenguvestlused; töö- ja palgakorraldus).
 • Sotsiaalvaldkonna projektijuhtimine (projekti eesmärk, projekti kavandamine, koostamine, eelarve; projekti juhtimine, meeskond ja meeskonnatöö;  aruandlus, lõpetamine, lõpparuanne; projektide rahastamine).
 • Finantsjuhtimine ja planeerimine (kulud ja tulud lähtuvalt tegevusest; omahinna arvestus; prognooside ja eelarvete koostamine; töötasu, sh keskmise tasu arvestus; kapitali kaasamine; investeeringud ja raha ajaväärtus; finantsaruannete analüüs ja finantssuhtarvud; analüüsi tulemuste tõlgendamine ja juhtimisotsuste sõnastamine).
 • Kvaliteedijuhtimine (kvaliteedi ja kvaliteedijuhtimise seosed; klient ja kliendikeskne kavandamine; huvipooled kvaliteedijuhtimises; kvaliteedijuhtimist läbivad filosoofiad (Demingi ring); pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine; eesmärgiühtsus; sotsiaalne vastutus. tulemustele orienteeritus; võtmetulemused.
 • Teenuse disain (sihtrühma  ja selle vajaduste kaardistamine; probleemid ja kitsaskohad; olemasolevate teenuste arendamine;  vajadusel uute teenuste loomine).
 • Innovaatilised tehnoloogiad sotsiaaltöös ja sotsiaalhoolekandes (uuenduslikud teenused/tooted sotsiaalvaldkonnas; tehnoloogilised vahendid hoolekandeasutuse töös).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt SWOT-analüüsiga;

 • -        koostatud on praktiline ülesanne: SWOT-analüüs „Mina kui juht“, milles on analüüsitud enda tugevusi, nõrkusi, ohutusid ja võimalusi sotsiaalvalkonna asutuse juhina.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Anu Leuska (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Inimesekeskne juhtimine, personali planeerimine ja motiveerimine, finantsjuhtimine, innovaatilised tehnoloogiad

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli