Teabehalduse korraldamine ja digilahendused kontoritöös (RKT)

Üldinfo
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 50 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb valdkonnaga seotud õigusakte ja juhendmaterjale ja oskab rakendada dokumenteerimise põhimõtteid;
 • täidab dokumentide säilitamise nõudeid sh personali- ja raamatupidamisdokumendid; tunneb infosüsteemide, andmekogude põhimõtteid;
 • teab teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamise põhimõtteid;                   
 • kasutab Google Calendar keskkonda kalendri loomiseks ja kasutamiseks igapäevatöös;
 • kasutab Google Drive, Dropbox jt keskkondasid (Wave com) dokumentide haldamiseks, tunneb telefonisuhtlemise etiketti ja info vahendamise põhimõtteid.
Sihtgrupp vabatekstina: Koolitus on mõeldud administratiivvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst ja raamatupidamise tehnilisest korraldamisest uuenevas digimaailmas.
Eesmärgid: Arendada teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst, raamatupidamise tehnilisest korraldamisest ning oskusi kasutada digilahenduse võimalusi igapäevatöös.
Sisukirjeldus:
 • Dokumenteerimine ja teabehalduse korraldamine
 • Andmekaitse, isikuandmete töötlemine väikeettevõttes
 • Tehnoloogilised lahendused väikeettevõtte töö korraldamisel
 • Sise- ja välisklientide teenindamine
 • Personalidokumendid, nendele juurdepääs ja säilitamine
 • Raamatupidamise tehniline korraldamine
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannetega:

 • loodud on dokument  vastavalt EVS 882-1:2013 sätestatud nõuetele. Tekst (andmed) sisestatud korrektselt, elementide paigutus vastab nõuetele. Lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja edastamiseks sobiv, vajadusel märgitud juurdepääsumärge;
 • täidetud on etteantud andmete alusel tööajatabel;
 • koostatud on tööpakkumiskuulutuse ja korraldatud selle levitamise kasutades sotsiaalmeedia kanaleid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: teabehaldus, digilahendused, kontoritöö

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli