Teabehalduse korraldamine ja digilahendused kontoritöös (RKT)

Üldinfo
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 50 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb valdkonnaga seotud õigusakte ja juhendmaterjale ja oskab rakendada dokumenteerimise põhimõtteid;
 • täidab dokumentide säilitamise nõudeid sh personali- ja raamatupidamisdokumendid; tunneb infosüsteemide, andmekogude põhimõtteid;
 • teab teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamise põhimõtteid;                   
 • kasutab Google Calendar keskkonda kalendri loomiseks ja kasutamiseks igapäevatöös;
 • kasutab Google Drive, Dropbox jt keskkondasid (Wave com) dokumentide haldamiseks, tunneb telefonisuhtlemise etiketti ja info vahendamise põhimõtteid.
Sihtgrupp vabatekstina: Koolitus on mõeldud administratiivvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst ja raamatupidamise tehnilisest korraldamisest uuenevas digimaailmas.
Eesmärgid: Arendada teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst, raamatupidamise tehnilisest korraldamisest ning oskusi kasutada digilahenduse võimalusi igapäevatöös.
Sisukirjeldus:
 • dokumenteerimine ja teabehalduse korraldamine
 • andmekaitse, isikuandmete töötlemine väikeettevõttes
 • tehnoloogilised lahendused väikeettevõtte töö korraldamisel
 • sise- ja välisklientide teenindamine
 • personalidokumendid, nendele juurdepääs ja säilitamine
 • raamatupidamise tehniline korraldamine
Õppekava kood HM37K2114
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
praktilised ülesanded loodud on dokument vastavalt EVS 882-1:2013 sätestatud nõuetele. Tekst (andmed) sisestatud korrektselt, elementide paigutus vastab nõuetele. Lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja edastamiseks sobiv, vajadusel märgitud juurdepääsumärge; täidetud on etteantud andmete alusel tööajatabel; koostatud on tööpakkumiskuulutuse ja korraldatud selle levitamise kasutades sotsiaalmeedia kanaleid.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannetega:

 • loodud on dokument  vastavalt EVS 882-1:2013 sätestatud nõuetele. Tekst (andmed) sisestatud korrektselt, elementide paigutus vastab nõuetele. Lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja edastamiseks sobiv, vajadusel märgitud juurdepääsumärge;
 • täidetud on etteantud andmete alusel tööajatabel;
 • koostatud on tööpakkumiskuulutuse ja korraldatud selle levitamise kasutades sotsiaalmeedia kanaleid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Koolitajad:
 • Laivi Annus-Anijärv (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Meelis_Rebane/est
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Ave_Nukka/est
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Tiia_Murulaid/est
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: teabehaldus, digilahendused, kontoritöö
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
9. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
10. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli