Sissejuhatus LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekti programmeerimisse LEGO Programmer äpiga

Üldinfo
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 4 akad. tundi
Hind osalejale: 45.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud LEGO Mindstorms EV3 komplekti otstarvet ja tunneb võimalusi selle rakendamiseks põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: klassiõpetajad, aineõpetajad
Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli esimeses, teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

Koolitus on suunatud klassiõpetajatele ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad tuua LEGO EV3 robootika juba esimesse kooliastmesse läbi selle lõimimise matemaatika, muusika ja tehnoloogia ainekavadega. Sobib ka teise ja kolmanda kooliastme jaoks. Vaata komplekti tutvustavat lühitreilerit: https://www.youtube.com/watch?v=2PIC3eoa25k

Õppematerjalis vaadatakse läbi kõik LEGO EV3 Programming App võimalused ning koostatakse väga lihtsad programmid. Koolitusslaide toetab 37 harjutuste lühivideot mahus 12 minutit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqArYU8b9iw7nFR8rR-y5Tlxr  Koolitusslaide on võimalik kasutada kuni poole aasta õppematerjalina, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 24 akadeemiliseks tunniks. Kasutamise muudab atraktiivseks tahvlite kasutamine ja juhtmevabadus. 

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Laadi endale koolituse slaidid: http://koolielu.ee/waramu/view/1-a9347a3d-1eea-437a-be71-a092699b52b0 

Õppematerjal on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade LEGO Mindstorms EV3 robootika põhikompektist ja LEGO Programmer App tahvli tarkvarast. 

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 0,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul robootikakomplekti kasutamise kohta õppevahendina õpilookavand.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: OÜ Future Robotics
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Argo Roots (ADM Interactive)
  • Villu Varblane (Tapa Gümnaasium)
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Maht: 6.00 akad. tundi
Koolitusepäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli