Tööstuskontrollerite programmeerimine (Siemens S7-1200) (RKT)

Üldinfo
Maht: 112 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Praktiline: 80 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 14 kuni 14 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Tunneb ülevaatlikult tööstuskontrollerite ehitust
 • Omab ülevaadet kasutatavatest programmeerimiskeeltest
 • Omab ülevaadet enim kasutatavatest käsklustest
 • Kasutab vähemalt üht programmeerimiskeelt programmi koostamiseks
 • Oskab programmi toimimist hinnata
 • Oskab kontrollerit rakendada tootmisliini näitel
 • Oskab otsida vigu programmist või riistvarast ning neid kõrvaldada.
 • Oskab ühendada kontrollerit andurite ja täituritega

·        

Sihtgrupid: Tehnikud ja keskastme spetsialistid
Sihtgrupp vabatekstina: Mehhatroonikud, elektrikud, automaatikud, tootmisliini hooldajad ja paigaldajad, tootmisinsenerid.
Eesmärgid: Anda ülevaade tööstuslike programmeeritavate loogikakontrollerite programmeerimisest, andmesidest ning kasutuselevõtust kontrolleri Siemens S7-1200 baasil. Anda teadmised andurite ning täiturite kasutamisest koos kontrolleriga. Anda kogemus kontrolleri integreerimisest automaatikasüsteemi ja vastavast projekteerimisprotsessist
Sisukirjeldus:

Kursus toetab järgnevaid kutseid ja kompetentse:

 • Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 -kompetents B.2.1: Mehhanotehnikaalane inseneritöö
 • Diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7

kompetents B.2.2: Seadmete ja alamsüsteemide arendamine

kompetents B.2.3: Seadmete ja alamsüsteemide käitamine ja hooldusLoengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 •       Tööstuskontrolleri ehitus, toimimine, lühiajalugu
 •       Programmeerimistarkvara Siemens TIA Portal ülevaade ning võimalused
 •       Tööstuskontrollerite riistvara seadistamine: kontrollerite ja moodulite valik, toiteallikad, sidevahendite  valik.
 •        Analoog ja digitaalsed sisendid ning väljundid, nende seadistamine
 •        Programmeerimiskeele redeldiagramm (LAD) ülevaade
 •       Programmeerimiskeele funktsioonblokkdiagramm (FBD) ülevaade
 •        Programmeerimiskeele struktureeritud juhtimiskeel (SCL) ülevaade
 •        Funktsioonide ja funktsioonblokkide erinevus, andmeblokid
 •        Programmi toimimise jälgimine, analüüs, veaotsing
 •        Tsükliline programmi juhtimine ning katkestused
 •       Objektituvastusandurid ning nende ühendamine kontrolleriga
 •       Pneumaatiliste ja elektriliste täiturite ühendamine kontrolleriga
 •      Programmi koostamine vastavalt probleemülesandele
 •       Programmi vormistamine, kommenteerimise vajalikkus
 •      Andmeside kontrollerite vahel Etherneti kaudu: S7 put/get, TCP/IP otseühendus, ModBus TCP/IP
 •      WEB server - HTML ja JavaScript
 •    Kontrollerid ja ohutusahelad

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Laboratoorium, lauaarvutid, kontrollerite õppekomplektid, pneumaatika ja andurite õppekomplektid.
Hindamisviisid: Kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:
 •      Kohalkäimise protsent: 70%
 •       Probleemülesannete positiivne sooritus:
 • Arvestatud juhul, kui seade või programm töötab
 • Mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta
 •       Testi(de) positiivne sooritus
 • Hindeline skaala 0...100%, 60% miinimum
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: PLC, programmeerimine, automaatika

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli