Valgustus eksterjööris ja interjööris (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 •     oskab  hinnata valgusega seonduva olulisust tervikprojektis
 •       tunneb erialast terminoloogiat ja orienteerub üldiselt valgustehnilistes nõudmistes
 •       oskab valida sobiva valgustemperatuuriga valgusallikaid
 •       oskab kasutada kaasaegse valgustehnika võimalusi
 •       oskab valida valgusallikaid vastavalt ruumi funktsioonile ja vajadusele
 •       oskab valgusega muuta interjööri meeleolu
 •       oskab valida valgusallikaid vastavalt eksterjööri funktsioonile ja vajadusele
Sihtgrupp vabatekstina: Arhitektuurivaldkonna (arhitektuur, sisearhitektuur, sisekujundus, disain, maastikuarhitektuur) väikeettevõtete töötajad.
Eesmärgid: Tõsta valguse ja valgusega seonduva alast kompetentsi ja teadmisi toimiva keskkonna loomisel.
Sisukirjeldus:
 • Valguse tähtsusest elusloodusele ja inimesele.
 • Eksterjööri valgustamise võimalused ja vajadused.
 • Interjööri valgustamise võimalused ja vajadused. Valgustehnoloogilised näitajad.
 • Tervisekaitse nõuded erineva funktsiooniga ruumidele.
 • Valgustid ja nende tüübid.
 • Valgusallikad.
 • Energiasääst ja valgustussüsteemide juhtimine.
 • Otsene valgus, kaudne valgus, valgus suunatud alt ülesse, piki seina, ülalt alla. Valguse temperatuur,  tihedus,  värvieristus, valgusreostus.


Õppekava kood HM37K211
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub valgusdisaini laboris. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt: valgustehniline analüüs vastavalt etteantud ülesandele.

 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc; Diplomeeritud elektriinsener, tase 7.
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Valgustehniline analüüs, valgustuse suunad ja võimalused eksterjööris ja interjööris. Valgustusega seonduvate tehniliste näitajate digitaalne analüüs (spets. programmid). Valgusreostus.
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli