LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekt füüsika-, matemaatika-, tehnoloogiaõppes

Üldinfo
Maht: 18 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Hind osalejale: 90.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud LEGO Mindstorms EV3 komplekti otstarvet, kõiki andureid ja tunneb võimalusi selle rakendamiseks põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: klassiõpetajad, aineõpetajad (matemaatika, loodusained, tehnoloogia ja kunstiained)
Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

Koolitus on suunatud klassiõpetajatele, matemaatika-, füüsika-, tehnoloogia- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad kasutada LEGO EV3 komplekti õppevahendina praktiliste ja probleemülesannete lahendamisel. Vaata komplekti tutvustavat lühitreilerit: https://www.youtube.com/watch?v=2PIC3eoa25k  (1:49)

Õppematerjalis vaadatakse läbi kõik LEGO EV3 tarkvara andurite juhtimise blokid, andmetöötlusblokid, andmekogumisblokid ja eksperimentide läbiviimine. Koolitusslaide toetab 31 harjutuste lühivideot mahus 1 tund ja 10 minutit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAq6eKajY0JendgvZ40_bRXi  Lisaks toetab õpetajat 3 tarkvara projektifaili jaotatuna üle 40 praktilise programmi, mis võimaldavad kohest harjutuste läbiviimist. Koolitusslaide on võimalik kasutada kuni ühe aasta õppematerjalina, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 48 akadeemiliseks tunniks. Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Laadi endale koolituse slaidid: http://koolielu.ee/waramu/view/1-a9347a3d-1eea-437a-be71-a092699b52b0 

Õppematerjal moodul on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.


Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade LEGO Mindstorms EV3 robootika põhikompektist, kõikidest anduritest ja LEGO EV3 lauaarvuti tarkvarast.
Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised lauaarvuti kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase ja algteadmised programmeerimisest.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 1,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul robootikakomplekti kasutamise kohta õppevahendina õpilookavand.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Argo Roots (ADM Interactive)
  • Villu Varblane (Tapa Gümnaasium)
Kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli