Arvuti kasutamine edasijõudnutele

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 340.00
Osalejate arv: 6 kuni 12 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • koostab dokumente tekstitöötlusprogrammiga;
 • koostab arvutustabeleid ja nende põhiseid diagramme;
 • kasutab e-posti ja veebikeskkondasid asjaajamiseks ja dokumentide saatmiseks;
 • teostab infootsinguid nii arvutit kui nutiseadmeid kasutades;
 • kasutab nutiseadmete põhivõimalusi.
Eesmärgid: Arendada arvuti ja nutiseadmete kasutamiseks vajalikke teadmisi ja oskused.
Sisukirjeldus:
 • Välised salvestusseadmed ja keskkonna (sh pilvetehnoloogia) ning nende kasutamine.
 • Töökeskkonna põhiseaded (programmide põhiseaded ja nende muutmine).
 • Tekstitöötluse põhikorraldused, erinevate dokumentide koostamine ja vormindamine (CV, avaldus, motivatsioonikiri).
 • Tabelarvutusprogrammi põhikorraldused (teksti, arvude ja valemite sisestamine, lahtrite vormindamine), tabelite koostamine ja kujundamine. Valemite koostamine, funktsioonide kasutamine.Diagrammide loomine.
 • Infootsingud arvutis ja nutiseadme abil. E-teenuste kasutamine. Nutiseadmete kasutamine (seadistamine, rakenduste otsing ja installeerimine).
 • E-posti kasutamise põhikorraldused (e-kirja saatmine ja neile vastamine, edasi saatmine). Failide saatmine (sh nutiseadet kasutades).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpperuumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Arvutid on ühendatud lokaalvõrku. Kõik arvutid on ühendatud aktiivkataloogi (domeeni). Kõikidel töökohtadel on võimalik kasutada Internetti, ID kaarti ning klassis asuvat võrguprinterit trükkimiseks. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Praktilised ülesanded (loodud dokumendi andmed on sisestatud korrektselt, lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja esitamiseks sobiv; tabel on sobivalt kujundatud, andmed on õigesti sisestatud, kasutatud on sobivaid andmetüüpe ja- vormingut; infootsingu ülesanne lektori valitud keskkonnas).
Osalemise eeldus: Arvutikasutaja baasoskused algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Tööoskused
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Märksõnad: Andme- ja tekstitöötlus, arvuti kasutamine, nutiseadmed
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli