Digilahendused personali värbamisel ja valikul

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab personali värbamise ja valiku olemust ning ressursside säästmise vajadust personali värbamisel ja valikul;
 • oskab leida personali värbamiseks ja valikuks sobivaid digilahendusi;
 • oskab rakendada digilahendusi personali värbamisel ja valikul.
Sihtgrupp vabatekstina: Personalispetsialistid, värbsamisspetsialistid, personalijuhid, personaliassistendid, juhiabid, raamatupidajad, struktuuriüksuste juhid, kes tegelevad personali värbamise ja valikuga.
Eesmärgid: Arendada personali värbamisel ja valikul digilahenduste kasutamise oskust.
Sisukirjeldus:
 • Personali värbamise ja valiku olemus ning eripärad.
 • Personali värbamisel ja valikul kasutatavad meetodid:

        -  traditsioonilised meetodid vs digilahendused;

        -  tööotsinguportaalid (CV Keskus, cv.ee, GoWorkabit jne);

        -  personali värbamisel ja valikul kasutatavad digilahendused (ServiceNow, Applicant Tracking System, Recrur, Scrapers, Chatbot, RecRight, Seeker Solutions, Videolind jne).

 • Personali värbamisel ja valikul kasutatavate meetodite eelised ja puudused.
Õppekava kood HM37K205
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi ruumides Rakveres, Rohuaia 12. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:
 • õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.
 • õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt värbamise ja valikuga seotud situatsioonülesande lahendamisega: Recrur keskkonnas etteantud kompleksülesande lahendamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: personali värbamine, personali valik, digilahendused
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli