A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Üldinfo
Maht: 220 akad. tundi
  • Auditoorne: 160 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Hind osalejale: 990.00
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kuulamine: mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega, õpitud temaatika piires (nt pere, kodu, töö, vaba aeg).

Lugemine: mõistab lihtsaid tekste, lühikesi isiklikke kirju ning igapäevaste juhiste, siltide või teadete sisu, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.

Rääkimine: väljendab ennast lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljendab igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires; vastab lihtsatele küsimustele ja väidetele.

Kirjutamine: koostab lihtsaid lauseid igapäevastel teemadel (perekond, haridus, töö, elutingimused); kirjutab lihtsaid, lühikesi, igapäevaelu puudutavaid sõnumeid ja isiklikke kirju.

Sihtgrupp vabatekstina: Nõuded õppe alustamiseks
A1teadmised eesti keelest (A1 tase)
Õpingu alustamise eelduseks on algsed keeleteadmised. Õppijate keeloskustase selgitatakse välja kirjaliku ja/või suulise testiga enne koolitust, mis kinnitab õpingute jätkamist A2-taseme rühmas.
Sisukirjeldus:

Suhtluskeel:

1) Isikututvustus: (tervitamine, viisakusväljendid) Tutvustamine ja tutvumine. Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus. Kontaktandmed. Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased ja sõbrad (amet, vanus, välimus, riided, värvid, iseloom).

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Koduümbrus (asukoht, transport, linnaosa). Maja, ruumide otstarve. Korter (üür, maksud, teenuste hinnad, mugavused). Mööbel, kodumasinad, majapidamistarbed. Külla kutsumine, külaliste vastuvõtmine, tervitused, õnnitlused. Kodutööd.

3) Haridus: Haridustee (õppeained, õpetajad, kodutööd). Elukutsed ja õpingute valik. Täiendkoolitus, elukutse valik. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Huvialakoolid.

4) Elukutse, amet ja töö: Elukutsete nimetused ja nendega seotud tegevused. Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, palk, puhkus, kollektiiv. Päevaplaan. Töökoha otsimine. Intervjuu tööandjaga.

5) Teenindus: Teenindusasutuse info, asukoht, lahtiolekuaeg. Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, ateljee sisustussalong jne). Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine).  Kohvik, baar, restoran.  Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga). Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank).

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Inimese keha ja kehaosad. Haigused, õnnetusjuhtumid. Kiirabi, arsti kojukutsed. Ravimite võtmine. Apteek (info hankimine). Tervisekeskus (eriarstid, arsti vastuvõtule registreerimine).                                                      

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kino, TV ja videofilmid. Teater, kontserdid, näitused, muuseumid. Tervisesport. Televisiooni- ja raadiosaated. Sõbrad ja tuttavad (sünnipäevad, tähtpäevad ja pühad ). Huvid, kultuurihuvid, hobid. Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Söök ja jook: Toiduained (liha-, kala-, piimatooted, juurviljad, puuviljad ja marjad jne.). Söögikohad ja väljas söömine. Vestlused teenindajatega (info küsimine, tellimused, menüü). Toidu valmistamine, retseptid. Toitumisharjumused.

9) Keskkond, loodus, ilm: Kodukoht ja selle ümbrus. Kodu ostmine, otsimine, üürimine. Teejuhatamine. Ilmateade, ilm. Aastaajad. Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

10) Transport ja tee küsimine: Liiklusvahendid, liiklemine linnas. Ühistransport ja sõiduplaanid. Sõidupiletid ja sõidusihtpunkt. Tee juhatamine, küsimine.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3. Klassiruumid grupiõppe ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud interaktiivsetahvli/pabertahvli ja arvutiga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, videoprojektori kasutamise võimalus ning internetiühendus.
Hindamisviisid: Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele, ettevalmistust auditoorseks tööks.
Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust.
Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
Kirjutamine – koostab lühikese kirja, moodustab grammatiliselt korrektseid lauseid.
Lõpetamise tingimused:

Hindamisel lähtume A2-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Keeleõpe
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Hiie Taniloo, hiie.taniloo@vkok.ee
Koolitajad:
  • Leili Siilivask (Palupera Põhikool)
  • Juta Vaher (Valga Priimetsa Kool)
  • Annika Saarmann (Valga Gümnaasium)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: eesti keel, tasemeeksam

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli