Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Hind osalejale: 105.00
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 1. Kutsealane areng ja kaasatus
 • 1.1. Suhtlus organisatsioonis
 • 1.2. Koostöö kolleegidega
 • 1.3. Tööalane refleksioon
 • 1.4. Eesmärgipärane enesetäiendus
 • 2. Digiõppevara
 • 2.1. Otsimine, hindamine ja valimine
 • 2.2. Loomine ja kohandamine
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
 • 3. Õpetamine ja õppimine
 • 3.1. Õpetamine
 • 4. Hindamine
 • 4.1. Hindamismeetodid
 • 5. Õppijate võimestamine
 • 5.1. Kaasav haridus
 • 5.2. Diferentseerimine ja individualiseerimine
 • 5.3. Õppijate üldpädevuste toetamine
 • 6. Õppijate digipädevuse arendamine
 • 6.2. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
 • 6.3. Digisisu loomine
 • 6.4. Digiturvalisus
Õpiväljundid:
- leiab infot ja lugemisvara HEV õpilaste arengu toetamise ja õppetöö korraldamise kohta (DigCompEDU 1.1; 1.2; 1.4 TASE 3) 
- kaardistab (õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi abil) õppija eripära õppetöö kavandamiseks ja diferentseerimiseks, teab tundliku digisisu jagamise põhimõtteid (DigCompEDU 2.3 TASE 3) 
- leiab ja valib HEV õpilastele sobivat õppevara, kasutab seda õpilastega (DigCompEDU 1.2; 2.1; 2.3; 4.3; 6.1 TASE 2;2;3;2) 
- analüüsib olemasolevate õppematerjalide sisu ja rakendatavust, nimetab materjalide kohandamist vajavaid aspekte (DigCompEDU 1.3 TASE 22.1 TASE 3)
- kirjeldab teksti kohandamise põhitõdesid ja digitaalseid võimalusi koostööks (DigCompEDU 3.3 TASE 2)
- kohandab õppeteksti personaalselt ja koostöös kolleegiga (DigCompEDU 2.2; 2.3; 4.1; 5.1; 5.2; 6.2, 6.3, 6.4 TASE 3; 2; 2; 3; 3 ;3; 3; 3)
- kirjeldab erinevaid digitaalsete võimalustega kasutatavaid töövõtteid; kasutab õpilastega mõne töövõtte juures digivahendeid (DigCompEDU 3.1; 5.1, 5.3  TASE 2)
- koostab sobiva digivahendiga erineva raskusastmega ülesandeid lähtudes õppija erivajadustest; kasutab olemasolevaid ja enda koostatud ülesandeid töös õpilastega (DigCompEDU 2.2; 5.1, 5.2, 5.3 TASE 2)
- kirjeldab sidusa teksti loomise ja jutustamise tehnikat; koostab digivahendiga jutustamise graafilist kava (DigCompEDU 2.2; 5.1, 5.2; 6.2, 6.3 TASE 2)
- kirjeldab nutiseadmete rakendamise võimalusi erivajadustega laste õppes; katsetab nutiseadmeid õppetöös HEV õpilastega (DigCompEDU 3.1, 3.2; 4.2; 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4 TASE 3)

Sihtgrupp vabatekstina: Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada ühe hariduslike erivajadustega (HEV) laste allrühma - õpiraskusega õpilase - õpetamiseks vajaliku jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi nimetatud sihtrühma õppetöö toetamisel.
Sisukirjeldus:

Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

Koolituse töötasid välja Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).

Õpisündmuse teemad:
 • Kogemused HEV õpilastega
 • Õpilase erivajaduse kaardistamine
 • Õppematerjalid HEV õpilastele ja nende kohandamine
 • Tööülesannete liigid ja koostamine
 • Nutiseadmed HEV laste õppes
Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvuti- ja internetikasutamise baasoskused. Koolituse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe/kõlarit. Suures osas kasutatakse koolitusel e-õpet, osalejale tuleb kasuks kõrge sisemine motivatsioon ja hea ajaplaneerimisoskus.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb sooritada 90% veebipõhistest ja auditoorsetest ülesannetest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Koolitajad:
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli