Haridusinnovatsiooni meistriklass

Üldinfo
Maht: 120 akad. tundi
  • Auditoorne: 96 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 24 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 22 kuni 22 osalejat
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Kompetentsid
  • 1. Innovatsiooni juhtimine
Õpiväljundid:

Programmis osaleja:

kogeb inspiratsiooni õppimisest ja innovatsiooni õppimises;

avardab oma arusaama mõjusast õppimisest, õpetamisest ja koolist;

tugevdab oma võimekust (sh oskusi) juhtida koosloomist ja muutusi, kaasata vajalikke ressursse;

loob visiooni muutustest, mida soovib oma haridusasutuses ellu kutsuda, koondab ideid ning loob arendusprojekti;

arendab iseend kui loovat katsetajat ja meeskonna juhti, sh mõtestab ning planeerib, kuidas oma meeskonda programmi raames eesmärgiks seatud muutustest tulenevalt arendada ja toetada.


Sihtgrupp vabatekstina: Üldhariduskooli või kutseõppeasutuse juhid, kellel on varasemad teadmised muudatuste juhtimisest ja innovatsiooni juhtimise meetoditest ning nad omavad (mõningast) kogemust nende rakendamisel.
Eesmärgid: Meistriklassi eesmärk on arendada haridusasutuse juhi kompetentsimudelis kirjeldatud innovatsiooni juhtimise kompetentsi, hõlmates visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.
Sisukirjeldus:

Kuidas luua maailma parimat arengukeskkonda, mis toetab iga õppija tegutsemist nii täna kui tulevikus?

Kuidas luua mõjusaid uuendusi targalt ja teistega koos?

Mida pean juhina juurde õppima, mida ümber mõtestama ning mida unustama?


Meistriklassis osalemine loob võimaluse just neile ja paljudele teistele uuendaja küsimustele vastuse otsimiseks. Programm koosneb kolmest kohtumistest Eestis ja kahest inspiratsioonirännakust, üks Taani ja teine Hollandisse. Kohtumised loovad võimaluse tutvuda kohaliku ja rahvusvahelise praktikaga innovatsiooni juhtimisel. Sel teekonnal kohtutakse uuendajatega erinevatest eluvaldkondadest, sh meistriklassi I lennu vilistlatega. Õpiprotsessis on kesksel kohal õppimine kaaslastelt õpigrupis, muutust loovate arendusprojektide loomine, kogemuse mõtestamine (digitaalselt) logiraamatus. Ühise koostöö- ja õpikultuuri loomisel on kesksel kohal järgmised põhimõtted:

- loome julgeid ja loovaid ideid;

- katsetame ja õpime enaõnnestumistest;

oleme uudishimulikud uurijad, kuulajad ja küsijad. 

Kogu programmi ülesehitamisel toetume järgmistele lähenemistele: U-teooria kui sotsiaalse innovatsiooni loomise ja transformatiivsete muutuste kujundamise mudel. Kaasava juhtimise praktikad, põhimõtted ja meetodid. Disainmõtlemise tööriistad ja põhimõtted. Andragoogilised põhimõtted ja täiskasvanu õppimise printsiibid. Õppimine on dialoogiline protsess, kus õppijaid kaasates loome eelduse vastutuse ja omanikutunde kujunemiseks, õpigrupi ressursside ja potentsiaali rakendumiseks. Kõik, sh koolitajad, on õpiprotsessi osalejad. 
Kuigi õppekavas on avatud peamised teemad, hoiame teemaderingi ja meetodite valiku avatuna, et seda täiendata esilerkivatest õppijate vajadustest, eesmärkidest ja arendusprojektidest

Õpisündmuse teemad:

Uuenduste loomine, haridusinnovatsioon muutunud/nüüdisaegse õpikäsituse kontekstis.

Muutuse looja ja uuendaja mõtteviis, hoiakud ja tööriistad.

Õppevisiit kui teadlik uuenduste märkamise ja õppimise viis.

Arendusprojektide arendamine. 

Koosloome ja koostöine arendustegevus. Kaasamispraktikad. 

Innovatsiooni kavandamine. Ideeloome ja lahenduste elluviimine.

Refleksiivne praktika.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Programmi kohtumiskohtade valikul oleme lähtunud eeldustest, et need võimaldavad koosõppeks ruume seada ja kasutada ümbritsevat keskkonda kui õppimisvõimalust, mh nt jalutuskäigud ja paarisvestlused looduses / linnatänaval.
Hindamisviisid: Iga osaleja täidab veebipõhise enesehindamise vahetult pärast programmi ja kolme kuu möödudes: mil määral õpiväljundid saavutati ja milliseid muutusi osalejad märkavad kompetentsimudeli põhjal.
Osalemise eeldus: Inglise keele oskus suhtlustasemel (B1/B2 tase).
Lõpetamise tingimused:

Programmi läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 90% kontaktõppes, iseseisvate tööde tegemine (nt õpikogemuse talletamine, eneseanalüüs) ja arendusprojekti tulemuste esitlemine.

Läbiviimise keel eesti keel
Korraldav asutus: MTÜ Ruumiloojad
Projektijuht: Piret Jeedas, piret@ruumiloojad.ee, tel: 3725292242
Vaatlev partner: SA Innove
Koolitajad:
  • Ave Rand (Harno)
    täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi tundmine, täienduskoolituse kui teenuse tundmine, täienduskoolituste e-lahenduse arenduse juhtimine
Märksõnad: Innovatsioon hariduses, uuenduste loomine, koosloome, õppimine.
I moodul. Uuenduste loomine muutuva õpikäsituse kontekstis - Üldinfo
Sisukirjeldus: Suhete loomine ja õppimise eesmärgistamine rühmas. Õppimisest, muutustest ja innovatsioonist. Uuenduste loomine ja uuendaja mõtteviis, praktikad. Õpirännak ja sellest õppimine. Inspiratsioon erinevatest keskkondadest.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
II moodul. Muutuste algatamine. Innovatsiooni loomine. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Innovatsioon ja haridus Hollandis. Õppevisiidi eesmärgistamine. Visiidid rühmades. Õppevisiidi tulemuste talletamine, mõtestamine ja integreerimine. Innovatsiooni labor: praktiline töö arendusprojekti arendamisega.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 24.00 akad. tundi
III moodul. Virtuaalne õpiteekond jaanuaris. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Juhi meisterlikkus. Inspiratsioon: uuenduste ja muutuste loomine. Koosloome: arendustegevus tiimides.
Õppevorm: veebipõhine
Esimene virtuaalne kohtumine
Andmed puuduvad
IV moodul. Muutuste elluviimine. Innovatsiooni loomine. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Virtuaalne inspiratsioonirännak: haridus ja innovatsioon Taanis. Kohtumine Taani koolijuhtide ja õpilastega. Koroona kui innovatsiooni esiletooja. Oluliste taipamiste integreerimine. Edasine arendustöö tiimides.
Õppevorm: veebipõhine
Taani inspiratsioonireis, I päev.
Andmed puuduvad
Taani inspiratsioonireis, II päev
Andmed puuduvad
Taani inspiratsioonipäev, III päev
Taani inspiratsioonipäev, III päev - Üldinfo
Sisukirjeldus: Inspiratsioonipäeva programm on leitav siin - https://padlet.com/Resonans/visit_to_Denmark
V moodul. Muutuste elluviimine. Innovatsioon. Juhi eneseareng. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Inspiratsioon. Kuidas mõtleb ja tegutseb Eesti parim juht? Õppija enesejuhitavus. Juhi aeg - õppimine ebaõnnestumistest. Arendustiimide aeg.
Virtuaalne veebruar, 16. veebr 2021
Andmed puuduvad
VI moodul: Arendusprojektide õppetunnid. Ideede elluviimise toetamine. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Arendusprojektide esitlus. Projekti jätkusuutlikkus ja edasised tegevused. Refleksiivne praktika: oma õpikogemuse mõtestamine. Programmi lõpetamine.
Haridusinnovaatorite disainiprojektide esitlused
Haridusinnovaatorite disainiprojektide esitlused - Üldinfo
Meistriklassi lõpetamine.
Andmed puuduvad

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli