HEV õpilaste ja nende vanemate toetamine koolis

Üldinfo
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 48 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 30 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 25 kuni 27 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse läbinud osaleja:
- teab kaasaegse HEV-laste hariduspoliitika põhisuundi ning õigusakte.
- oskab selgitada välja rühma ja õppija ainealase taseme, õpioskuste ja õpimotivatsiooni taseme ning arvestab neid ainevaldkondlike, üldpedagoogiliste ja kasvatuslike eesmärkide seadmisel vastavalt HEV õpilase vajadustele;
- tunneb ära haridusliku erivajaduse ja kaasab vajadusel tugispetsialisti;
- märkab ja oskab muuta õpikeskkonna tingimusi vastavalt HEV-õpilasete vajadustele;
- oskab luua vaimselt ja emotsionaalselt turvalise, arengut ja loovust toetava koostöise ning üksteist arvestava õpikeskkonna, lähtudes õppijate vajadustest ja õpieesmärkidest;
- kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise nii õpilaste kui ka lastevanematega töötades;
- on võimeline õpetama ja rakendama süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid viise, lähtudes õppija eripärast;
- analüüsib õpetamist ning kohandab tegevusi paindlikult lähtuvalt HEV-õpilase vajadustest;
- oskab rakendada vajadusel koostöös teiste spetsialistidega käitumise tugikava, IÕK ja/või arenduskava;
- teeb koostööd HEV õpilaste vanematega, et lahendada tekkinud probleeme.
Sihtgrupp vabatekstina: Töötamine I,II kooliastme õpetajana, kutseõpetajana (Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud ÜLDHARIDUSKOOLI ESIMESE JA TEISE KOOLIASTME ÕPETAJAD ja kutseõppeasutuse õpetaja).
Eesmärgid: Anda teadmised ja oskused HEV õpilaste maksimaalse arengu saavutamiseks ning turvalise õpikeskkonna loomiseks, toetada märkamist.
Sisukirjeldus: I moodul. Kaasava hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus
Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis. HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.
II moodul. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppimise toetamine
Enam levinud hariduslikud erivajadused (sh erinev kultuuriline taust, erinev usutunnistus), õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire, tunnused, kindlakstegemine klassis. Mudelid töös ATH õpilasega (probleemilahendusmudel, süsteemse analüüsi mudel). Meetodid tööks ATHga lastega. Sotsiaalsed, emotsionaalsed ja käitumisraskused, nende sisu. Sotsiaalsete, emotsionaalsete ja käitumisraskuste teoreetiline taust, tunnused. Käitumise muutmise strateegiad. Näpunäiteid sobiva käitumise toetamiseks. Koostöö sotsiaalsete, emotsionaalsete ja käitumisraskustega laste toetamiseks. Düspraksia olulisemad tunnused. Düspraksia märkamine klassis. Düspraksia kindlakstegemine. Näpunäiteid õpetajale. Õpikeskkonna loomine. Autismispektrihäire. Autismi teoreetiline taust ja olulisemad tunnused. Autismi kindlakstegemine koolis. TEACCH metoodika, loovusmetoodika. Näpunäiteid töös õpilastega. Kuulmispuue ja selle olemus. Kuulmispuuete väljaselgitamine. Õpikeskkonna loomine kuulmispuudega õpilastele. Näpunäiteid töös kuulmispuude õpilastega. Nägemispuue ja selle olemus. Nägemispuuete väljaselgitamine. Õpikeskkonna kohandamine tööks nägemispuudega õpilastele. Näpunäiteid tööks nägemispuudega õpilastega. Hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja HEV koordinaatori roll. HEV õpilaste väljaselgitamine ja hindamine tavakoolis (koolipõhised meetmed).
III moodul. Õpetajate suhtlemisoskuste kujundamine efektiivseks koostööks HEV laste vanematega.
Õpetaja suhtlemisoskus HEV laste vanematega ja kolleegidega. Õpetaja ja lastevanemate vahelise efektiivse suhtlemise mudel. Probleemide omaniku määratlemine. Lapsevanema probleemi märkamine. Suhtlemistõkete teadvustamine, nende mõju suhtlemisele ja koostööle lastevanematega. Suhtlemistõketest hoidumine suhtlemisel. Aktiivse kuulamise põhioskuste - ümbersõnastamise ja peegeldamise kasutamine igapäevasel suhtlemisel lastevanematega. Selge eneseväljendus kui üks koostöö alus. Efektiivsed ja ebaefektiivsed probleemi lahendusmudelid. Enesekehtestamise oskused ja nende kasutamine kui probleemide lahendamise viis. Enesekehtestamise oskuste kasutamine olukorras, kus lapsevanema käitumine tekitab probleeme õpetajale. Probleemide lahendamine võidan-võidan printsiibil - lapsevanematega suheldes. Probleemide vahendamine.
Iseseisev töö.
I moodul. Ühele märgatud HEV õpilasele IÕK koostamine oma aines ja ühele õpilasele käitumise tugikava koostamine.
II moodul. Õppevahendite loomine oma aines tehtud IÕK-le või käitumise tugikavale kasutades digipädevusi ja digittaalseid vahendeid.
III moodul. Lähtudes mõnest refleksioonimudelist ühe HEV õpilase vanematega suhtlemisel kasutatud meetodite analüüs.
Portfoolio kaitsmine.
Õppekava kood SVNC.TK.180
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Töötamine I,II kooliastme õpetajana, kutseõpetajana, õigeaegne registreerumine koolitusele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös (80% ) ja õpiväljundite saavutamine. Õpimapi kaitsmine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Mai-Liis Palginõmm, Mai-Liis.Palginomm@ut.ee
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli