Digiajastu haridusjuht: Õppijate digipädevuse arendamine

Üldinfo
Maht: 39 akad. tundi
  • Auditoorne: 21 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Hind osalejale: 152.00
Osalejate arv: 18 kuni 21 osalejat
Õpisündmuse veebilink: https://digijuht.hitsa.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse lõpetanu:
  • tunneb õppija digipädevusmudelit;
  • oskab toetada õppija digipädevuse jätkusuutlikku ja eesmärgipärast lõimimist õppeprotsessi;
  • loob oma kooli digiainekava ja selle rakendusplaani;
  • oskab viia koolitusel plaanitud õppekavaarendust ellu oma organisatsioonis;
  • planeerib ja viib oma koolis läbi ühe digipädevusi arendava õpilasürituse.
Sihtgrupp vabatekstina: Koolituse sihtrühmaks on koolijuht (või õppejuht) koos 2 kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppekavaarendust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud 3-liikmeline meeskond.

NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 10 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 152 eurot osaleja kohta.
Eesmärgid: Toetada digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses õppijate digipädevuse arendamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitusprogrammi "Digiajastu haridusjuht" IV moodul "Õppijate digipädevuse arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel koolidel valmib meeskonnatööna oma kooli digiainekava ja selle rakendusplaan ning koolituse käigus viiakse ellu üks digipädevusi arendav õpilasüritus.

Õpisündmuse teemad:

• Digiajastu õppimiskultuur

• Mis on digipädevus? Digipädevus vs informaatika

• Digipädevus riiklikus õppekavas ja ainekavades (hetkeseis ja arengud)

• Õppija digipädevusmudel

• Eesmärgipärane digitehnoloogia lõimimine aineõppesse

• Kuidas digiainekava luua ja rakendada? Erinevad lähenemised.

• Digipädevuse arendamine õpilasürituste kaudu

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (või õppejuht) koos 2 kolleegiga.
Arvutikasutamise oskus kesktasemel.
Soovituslikult on kool osalenud mõnes teises Digiajastu haridusjuhi koolitusmoodulis.
Lõpetamise tingimused:

1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. NB! HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus.

2. Meeskonnal valmib lõputööna oma asutuse õppekavaarendusprojekt, mis toetab õppijate digipädevuse arengut lõimituna aineõppesse.

3. Projekti käiku kirjeldatakse avalikus blogis.

3. Meeskond esitleb oma arendusprojekti  viimasel koolituspäeval.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Koolitajad:
  • Piret Lehiste (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli