Algdokumendist bilanssi Merit Aktiva kaasabil

Üldinfo
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 17 akad. tundi
 • Praktiline: 63 akad. tundi
Hind osalejale: 560.00
Osalejate arv: 8 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb Eesti hea raamatupidamise tava ja maksuseaduseid ning nendest tulenevaid nõudeid
 • koostab ja kogub algdokumente, võrdleb neid nõuetega, võtab vastutuse
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirjale esitatavaid nõudeid
 • tunneb finantsarvestuse elemente ja nende arvestuspõhimõtteid ning meetodeid (raha, nõuded, varud,     põhivarad, kohustised, omakapital, kulud ja tulud)
 • kajastab dokumentide alusel mikro-, väike- ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmusi     arvestusregistrites käsitsi ja raamatupidamistarkvara MeritAktivat kasutades.
 • koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
Sihtgrupp vabatekstina: koolitus on suunatud alustavatele väikeettevõtjatele, kellel puudub arvestusalane ja aruannete koostamise ettevalmistus, samuti mikroettevõtjatele, raamatupidajatele, kes on olnud pikemat aega eemal tööturust.
Eesmärgid: Majandustarkvara MeritAktiva kasutamine
Sisukirjeldus:
 • majandusarvestuse liigid ja nende vahelised seosed, T2h
 • finantsarvestust reguleerivad õigusaktid – RPS, RTL, olulisemad maksu- ja maksete seadused, T2h
 • finantsarvestuse mõisted – finantselemendid, arvestusmeetodid, arvestuspõhimõtted, alusprintsiibid,     finantsaruanded, algdokument, hinnangud, majandustehing, konto, kahekordne kirjendamine, register,     raamatupidamise sise-eeskiri, T4h
 • raamatupidamistarkvara seadistamine, algsaldod sh koos analüütikaga, tehingute arvestus (1– 7), seosed arvestusregistrite ja finantsaruannete vahel, kontroll, P46h
 • majandustehingute arvestamine kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel ja seosed registritega ning finantsaruannetega:
 • 1. raha arvestus T1h + P2h
 • 2. nõuete sh ebatõenäoliselt laekuvate arvete arvestus, T1h + P2h
 • 3. varude arvestuse meetodid, T1h+ P3h
 • 4. põhivara arvestus – kinnisvara, materiaalne- ja immateriaalne põhivara sh amortisatsiooniarvestus, T2h+P2h
 • 5. kohustiste arvestus – lühiajalised- ja pikaajalised st võlad töövõtjatega koos maksude ja maksete arvutamisega     ja kajastamisega registrites, T2h+ P3h
 • 6. omakapitali arvestus, T1h+P2h
 • 7. tulude ja kulude arvestus lähtudes kasumiaruande skeemidest 1 ja 2, T1h + P3h

T -teooria

P- praktika

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: praktiline töö ja esitlus.
Osalemise/ alustamise eeldused: õpingute alustamiseks on vajalikud arvutikasutaja baasteadmised
Lõpetamise tingimused:

osalemine 80% auditoorsetes tundides ja sooritatud praktilised ülesanded

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: majandustarkvara MeritAktiva
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
9. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
10. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli