Ettevalmistus hooldustöötaja kutseeksamiks

Üldinfo
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Hind osalejale: 400.00
Osalejate arv: 7 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • juhendab ja toetab abivajajat elamistoimingutes
 • teostab hooldustegevusi lähtudes hooldusplaanist, kasutades hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab abivajajat abivahendite kasutamisel
 • sooritab vastavalt juhistele hooldustoiminguid, arvestades tervisenäitajaid
 • arvestab toitumisõpetuse põhialuseid
 • annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, vajadusel kutsub abi
 • toetab abivajaja toimetulekut viies läbi ealiselt sobivaid ja jõukohaseid aktiviseerivaid tegevusi
 • käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
 • tunneb läbipõlemise tunnuseid ja ennetustegevusi
 • reflekteerib enda oskusi tulenevalt eneseanalüüsi dokumendist
Sihtgrupp vabatekstina: hooldustöötaja kutseeksamiks valmistujad; praktilisi tööoskusi ja -teadmisi süvendada soovivad erialase sotsiaal- ja tervishoiuasutuste hooldustöötajad
Eesmärgid: süvendada oskusi kvaliteetse abi tagamiseks klientide heaolu säilitamisel; õpetada kutseoskusi, –teadmisi ja hoiakuid kvaliteetse hooldustöö tegemiseks
Sisukirjeldus:

Elamis- ja hooldustoimingud 16h

 • Abivajaduse olemus elukulu erinevatel etappidel ja elamistoimingutes, hooldustoimingud
 1. Hooldusprotsess, abivahendid ja abistamisvõtted
 2. Hingamise ja vereringe jälgimine, pulss, vererõhk, kehatemperatuuri säilitamine
 3. Liikumise jälgimine ja abistamine liikumisel
 4. Söömine, söötmine, jootmine
 5. Eritamine. Abistamine eritamisel
 6. Hügieenitoimingud
 7. Riietumine ja riietamine. Voodipesu vahetus
 8. Lamatiste profülaktika
 9. Ravimiinfo (ravimite vormid, kasutusjuhised ja manustamine)
 • Surija hooldus
 1. Suremine ja surm
 2. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine
 3. Sureva inimese hooldus kodus ja asutuses. Surnu korrastamine

Ergonoomika ja abivahendid 8h

 • inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine
 • ergonoomika mõiste, eesmärk ja abivahendid
 • ergonoomiliste töövõtete ja abivahendite kasutamine töövõime säilitamiseks
 • abivajaja ergonoomiline abistamine (liikumine voodis, istumatõusmine, liikumine voodist toolile ja tagasi, istuva     asendi korrigeerimine, WC-kasutamine, kõndimisel abistamine, põrandalt ülesaitamine)

Esmaabi 16h

 • elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted
 • eluohtlikud haigusseisundid. Infarkt, insult
 • teadvusetus, diabeet, epilepsia, äge kõht, lämbumine
 • allergia. Šokk.
 • luumurrud. Traumad, verejooksud.
 • elulised näitajad, nende mõõtmine
 • elustamine mannekeenil

Hooldus erinevate haiguste korral 8h

Hooldus psüühika- ja käitumishäirete korral 8h

Suhtlemine abivajajaga 8h

 • suhtlemise alused, võtted. Suhtlemisviisi valik. Sotsiaalala töötaja kutseeetika
 • suhtlemine probleemse kliendiga
 • konflikti ennetus, probleemi lahendamine
 • kultuuritausta arvestamine

Igapäevaoskused ja aktiviseerimine 8h

 • tegevusvõime hindamine ja säilitamine
 • abivajaja motiveerimine ja tema huvide arvestamine
 • päeva planeerimine erinevate tegevustega
 • keskkonna kohandamine

Kutseeksami dokumentatsioon 8h

 • arvuti ja interneti kasutamine hooldustöös
 • kutse taotlemisega seotud dokumentatsioon ja eneseanalüüsi koostamise harjutus
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: hooldusvõtete demonstratsioon, situatsioonülesande lahendamine
Lõpetamise tingimused:

nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Koolitajad:
 • Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Triin_Kirss/est
 • Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Mari Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Tiia_Murulaid/est
 • Kaja Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Meeli Männamäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: hooldustöötaja kutseeksam, ettevalmistus kutseeksamiks
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
9. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
10. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli