„Mehhatroonika ja robootika valikkursuse“ õpetajakoolitus EV3 baasil

Üldinfo
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 5 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse edukalt lõpetanu tunneb ennast kindlamalt valikaine „Mehhatroonika ja robootika“ õpetamises ja õpilastega klassis hakkamasaamisel. Samuti omab ta ülevaadet aine teoreetilisest ja praktilisest poolest, teab kuidas ainet hästi edasi anda ja kuidas seda enda õppekavasse integreerida.

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Sihtrühmaks on kooliõpetajad, kes on juhendanud õpilasi robootika huviringis või kasutanud roboteid mingil määral õppetöös. Samuti informaatika ja arvutiõpetuse õpetajad, kes soovivad oma ainesse robootikat integreerida.
Eesmärgid: Eesmärgiks on tutvustada „Mehhatroonika ja robootika“ valikaine teoreetilist ja praktilist osa. Samuti antakse juhendust, kuidas teoreetilises osas kasutada LEGO Mindstorms EV3 robootika-platvormi ja milliseid eakohaseid ülesandeid õpilastele teha.
Sisukirjeldus:

Praegusel hetkel on 221 Eesti koolil LEGO MINDSTORMS robootikakomplektid. Platvormi kasutatakse integreeritult mõnes üksikus õppeaines ja enamjaolt täismahus ikkagi huviringides. Huviringi tegevus on suuresti praktilise suunitlusega, mistõttu robootika teoreetiline pool võib jääda nõrgaks ja segaseks. Mehhatroonika ja robootika valikaine annab nii teoreetilised kui ka praktilised oskused robootika vallas. Samuti saab kursuse materjale kasutada ka ühe osana informaatika valikkursusest.

Õpisündmuse teemad:

Mehhatroonika ja robootika valikaine ülesehitus ja läbitavad teemad.

 • Sissejuhatus
 • Robootika süsteemid
 • Näidikud ja ekraanid
 • Elektrimootorid
 • Analoogandurid
 • Digitaalandurid
 • Liikumismehhanismid
 • Andmeside
 • Andmete kogumine
 • Lõpuprojekt

Koolitusel vaadatakse need teemad ükshaaval läbi, antakse parimad praktikad teooriatunni läbiviimiseks ja töövihiku-ülesannete täitmiseks. Samuti proovitakse läbi praktikatunni näidisülesanded LEGO Mindstorms EV3 roboti baasil.

Õppematerjalid on välja töötatud MTÜ Robootika poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Koolitusel osalejal on olemas baasoskused robotite programmeerimiseks EV3-Programming keskkonnas ning nad teavad enamike programmeerimisplokkide tähendust ja oskavad neid kasutada. Neil on olemas minimaalselt aastane kogemus õpilaste juhendamisest kas õppetöö või huviringi raames või neil on kogemus informaatika õpetajana.
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine koolitusel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: MTÜ Robootika
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
Märksõnad: mehhatroonika, robootika
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli