Ettevõtluskoolitus

Üldinfo
Maht: 160 akad. tundi
 • Auditoorne: 160 akad. tundi
Hind osalejale: 643.20
Osalejate arv: 6 kuni 8 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib ennast ettevõtjana;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte, valib äriidee realiseerimiseks sobiliku ettevõtlusvormi;
 • analüüsib sihtturgu ja hindab potensiaalsete klientide teenuste vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte turundamiseks parimaid võimalusi;
 • koostab äriplaani finantsosa;
 • koostab äriplaani rahastuse taotlemiseks. 
Sihtgrupp vabatekstina: täisealised isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega ning koostada äriplaani välja valitud rahastajale
Eesmärgid: ettevõtlusega alustamiseks ettevalmistamine
Sisukirjeldus:
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused; 12 tundi
 • äriidee analüüs/arendus, äriplaan (teksti ja finantsosa) ning selle koostamise põhimõtted 46 tundi
 • toode ja turundus (toode/teenus; hind turundusmeetmena; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; turg, sihtrühmad, nende prognoos, turunduskommunikatsioon); 20 tundi
 • arvutiõpetus ja dokumendihaldus; 24 tundi
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt); 16 tundi
 • raamatupidamise põhialused; 16 tundi
 • maksunduse alused, maksustamine; 8 tundi
 • seadusandlus; 8 tundi
 • ettevõtte töökorraldus, k.a tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused); töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes; 8 tundi
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. 4 tundiettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused; 12 tundi
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: valminud äriplaani esitlus ja kaitsmine
Lõpetamise tingimused:
 • äriplaan toetub äriidee kaardistusele (mida, kellele, kuidas ja kuidas eristutakse). Täpsustatud on ka küsimust miks (millele tugineb enda motivatsioon ning isiku kompetents ettevõtet luua)
 • äriplaan on koostatud lähtuvalt etteantud äriplaani vormist ja teemade nõuetest, esitatud on kõik äriplaani peatükid (nii teksti- kui finantsosapeatükid)
 • äriplaani esitlus/kaitsmine
 • koostatud on Powerpoint esitus, mis lähtub nii äriidee kaardistuse (põhiküsimustest) kui äriplaani ülesehitusest
 • esitlus on ette kantud viimases loengus, kaitsmiseks ette nähtud ajal
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Valvi Kool (HELKSIINE MV OÜ)
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marge Kallaste (Bellestuudio OÜ)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult)
 • Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KUTSETASE 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
 • Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Märksõnad: ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamine
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sissejuhatus koolitusse. Ettevõtlus. Dokumendihaldus/arvutiõpe.
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine.
3. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Raamatupidamine
4. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs. Äriplaani koostamine.
5. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine.
6. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Raamatupidamine. Dokumendihaldus
7. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Maksunduse alused
8. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine
9. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Dokumendihaldus. Raamatupidamine
10. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine
11. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Toode, teenus. Turundus
12. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Toode, teenus. Turundus
13. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine
14. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Finantsplaneerimine
15. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine. Juriidilised aspektid
16. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine
17. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Finantsplaneerimine
18. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
19. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
20. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
21. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
22. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
23. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli