LEGO Mindstorms robotite C-programmeerimiskeele õppeks

Üldinfo
Maht: 20 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:
• tunnevad ROBOTC keelt ning selles programmeerimise võimalusi algtasemel
• tunnevad NXC keelt ning selles programmeerimise võimalusi algtasemel
• teavad tingimuslausete, juhtumite, tsüklite, loogiliste tehete, muutujate ning konstantide kasutamist ROBOTC ja NXC keskkonnas

Sihtgrupp vabatekstina: Sihtrühmaks on kooliõpetajad, kes suudavad õppetöös või –väliselt kasutada roboteid. Nad on ala entusiastid ning on juhendanud õpilasi robootikaalaselt õppetöös vähemalt 2 aastat.
Eesmärgid: Eesmärk on tõsta Eestis IT ning programmeerimisalast teadlikkust läbi robotite C-keeles programmeerimise, et rohkem kasutada koolides olemasolevaid roboteid.
Sisukirjeldus:

Töötades robotitega on lapsed arendanud juba ülekantavaid algoritmilisi oskusi ehk võime mõelda loogiliselt käskude kaupa. Nad on õppinud peegeldama oma mõtteid graafilises programmeerimiskeskkonnas ning saanud reaalse tagasiside refleksiooni kaudu läbi roboti tegutsemise. Tekstilises keskkonnas, kus puudub füüsiline väljund, jääb tagasiside ekraani kaudu nõrgaks. Arusaamise suurendamiseks on parem õppida füüsiliste objektidega. Kuna praegusel hetkel on Eestis robotid ligi 221 –s haridusasutuses, on oluline hoida neid kasutuses. Vajadust tekstilise programmeerimiskeeleõppe järgi on väljendanud ka koolid.
Koolitus ei eeldata lisariistvara soetamist.

Õpisündmuse teemad:

1. LEGO MINDSTORMS EV3 ja NXT programmeerimine tekstilises keskkonnas ROBOTC
2. Roboti liigutamine pööreteandurite järgi
3. Tsükli kasutamine
4. Anduritelt info lugemine
5. Tingimuslause kasutamine
6. Muutujate kasutamine
7. Konstantide kasutamine
8. Traadita side robotite vahel
9. Näited robotite kasutamiseks gümnaasiumiastmes matemaatika ülesannetes

Õppematerjalid on välja töötatud MTÜ Robootika poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Koolitusele tulijal on olemas baasteadmised arvuti kasutamisest, robotite programmeerimisest (EV3), nad on juhendanud õpilasi kas tunniväliselt või koolitunnis. Nad oskavad kasutada EV3-G keelt vähemalt kesktasemel ning suudavad selgitada mõisteid nagu tingimuslause, tsükkel, loogilised tehted, muutuja, konstant.
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine koolitusel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, Elo.Allemann@hitsa.ee
Koolitajad:
Märksõnad: LEGO, C-programmeerimiskeel
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. Kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: Koolituse algus 10:00. Koolituse lõpp 17:00.

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli